آخرین خبرها

بایگانی نویسنده: دکتر حشمدار

مجازاتهای جایگزین حبس (ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده ... بیشتر بخوانید »

نظام آزادی مشروط (ماده ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی)

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را ... بیشتر بخوانید »

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال ۱۳۹۶

 امسال هم  نرخ دیه کامل از سوی قوه قضاییه ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین شده است و دیه کامل یک فرد در ماه های حرام هم ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است . معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار ... بیشتر بخوانید »

دیه جنین (ماده ۷۱۶ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل هفتم – دیه جنین ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کاملب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کاملپ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کاملت- عظام که در آن جنین به صورت ... بیشتر بخوانید »

دیه جراحات (ماده ۷۰۹ تا ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی)

فصل ششم ـ دیه جراحات ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ... بیشتر بخوانید »

دیه سایر منافع (ماده ۷۰۴ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث هفتم – دیه سایر منافع ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است. ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد. ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا ... بیشتر بخوانید »

دیه صوت و گویایی (ماده ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند. ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی ... بیشتر بخوانید »

دیه چشایی (ماده ۶۹۵ تا ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پنجم – دیه چشایی ماده ۶۹۵- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است. ماده ۶۹۶- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان ... بیشتر بخوانید »

دیه بویایی (ماده ۶۹۳ تا ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهارم – دیه بویایی ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد. ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی ... بیشتر بخوانید »

دیه بینایی (ماده ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سوم – دیه بینایی ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند. ماده ۶۹۰- ... بیشتر بخوانید »

دیه شنوایی (ماده ۶۸۲ تا ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوم – دیه شنوایی ماده ۶۸۲- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد. ماده ۶۸۳- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است. ماده ۶۸۴- کاهش شنوایی درصورتی ... بیشتر بخوانید »

دیه عقل (ماده ۶۷۵ تا ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع مبحث اول- دیه عقل ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است. ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان ... بیشتر بخوانید »

قواعد عمومی دیه منافع (ماده ۶۷۱ تا ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه می ... بیشتر بخوانید »

جدیدترین مبلغ دیه اعضای مختلف بدن سال ۹۶

میزان دیه از سوی دادگاه طبق قانون مجازات اسلامی برای جنایت و تصادفات جرحی تعیین می‌شود و البته طی سال‌های اخیر با توجه به تورم میزان دیه به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است به طوری که میزان دیه در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۴ حدود ۵۳ برابر شده است. در ادامه گزارش مبلغ دیه اعضای بدن بر اساس ... بیشتر بخوانید »

دیه پستان (ماده ۶۶۹ تا ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب ... بیشتر بخوانید »

دیه اندام تناسلی و بیضه (ماده ۶۶۲ تا ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه ماده ۶۶۱- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، ... بیشتر بخوانید »

دیه ازاله بکارت و افضاء (ماده ۶۵۸ تا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء ماده ۶۵۸- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به ... بیشتر بخوانید »

دیه دنده و ترقوه (ماده ۶۵۳ تا ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده ۶۵۳- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.تبصره – کندن دنده موجب ارش است. ماده ۶۵۴- دیه موضحه هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، ... بیشتر بخوانید »

دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه (ماده ۶۴۷ تا ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ماده ۶۴۷- دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف- شکستن ستون فقرات درصورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است. ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند ... بیشتر بخوانید »

دیه دست و پا (ماده ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده ۶۳۵- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد. ماده ۶۳۶- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا ... بیشتر بخوانید »

دیه فک (ماده ۶۲۹ تا ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی)

مبحث نهم ـ دیه فک ماده ۶۲۹- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد. ماده ۶۳۰- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، ... بیشتر بخوانید »

دیه گردن (ماده ۶۲۶ تا ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث هشتم ـ دیه گردن ماده ۶۲۶- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است. ماده ۶۲۷- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است. ماده ۶۲۸- جنایت بر گردن که ... بیشتر بخوانید »

دیه زبان (ماده ۶۱۱ تا ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی)

مبحث ششم ـ دیه زبان ماده ۶۱۱- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.تبصره ۱- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ ... بیشتر بخوانید »

دیه لب (ماده ۶۰۷ تا ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پنجم ـ دیه لب ماده ۶۰۷- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود. تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان ... بیشتر بخوانید »

دیه لاله گوش (ماده ۶۰۰ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش ماده ۶۰۰- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. ماده ۶۰۱- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب ... بیشتر بخوانید »

دیه بینی (ماده ۵۹۲ تا ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سوم ـ دیه بینی ماده ۵۹۲- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از ... بیشتر بخوانید »

دیه چشم (ماده ۵۸۷ تا ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوم ـ دیه چشم ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند. تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود ... بیشتر بخوانید »

دیه مو (ماده ۵۷۶ تا ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی)

فصل سوم – دیه مقدر اعضاء مبحث اول – دیه مو ماده ۵۷۶- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و ... بیشتر بخوانید »

دیه نفس (ماده ۵۴۹ تا ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی)

بخش دوم ـ مقادیر دیه فصل اول ـ دیه نفس ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود. ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. ماده ۵۵۱- دیه خنثای ... بیشتر بخوانید »

تداخل و تعدد دیات (ماده ۵۳۸ تا ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی)

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. ماده ۵۳۹- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل ... بیشتر بخوانید »

موجبات ضمان (ماده ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل ششم ـ موجبات ضمان ماده ۴۹۲- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال ... بیشتر بخوانید »

رئیس قوه قضاییه: نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر نظارت مستمر بر مجموعه‌های قضایی در سراسر کشور به قضات متخلف هشدار داد که در آینده‌، طبق برنامه‌ای خاص نام و تصویر آنان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. بیشتر بخوانید »

مهلت پرداخت دیه (ماده ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های ... بیشتر بخوانید »

مسئول پرداخت دیه (ماده ۴۶۲ تا ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم ـ مسئول پرداخت دیه ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است. ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. ماده ۴۶۴- ... بیشتر بخوانید »

راههای اثبات دیه (ماده ۴۵۴ تا ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات ... بیشتر بخوانید »

ضمان دیه (ماده ۴۵۲ تا ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی)

فصل دوم ـ ضمان دیه ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند. ماده ... بیشتر بخوانید »

تعریف دیه و موارد آن (ماده ۴۴۸ تا ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی)

کتاب چهارم- دیات بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در ... بیشتر بخوانید »

نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶ تا ۵۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... بیشتر بخوانید »

تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی)

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ... بیشتر بخوانید »

تخفیف مجازات و معافیت از آن (ماده ۳۷ تا ۳۹ قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک ... بیشتر بخوانید »

قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان (ماده ۱۰ تا ۱۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ... بیشتر بخوانید »

قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان (ماده ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی)

فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود ... بیشتر بخوانید »

تعدد جرم (ماده ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی)

فصل پنجم ـ تعدد جرم ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکواییه مزاحمت تلفنی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در بخش موضوع  می نویسید: مزاحمت تلفنی   در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب ……………. ... بیشتر بخوانید »