آخرین خبرها

فرم های قضایی

نمونه فرم قضائی: نمونه سند اقرار به زوجيت

نمونه سند اقرار به زوجيت بتاریخ متن حاضر آقای …………………………… فرزند ……………… و ………………….. دارنده شماره شناسنامه ……………………. صادره از………………….. متولد ….. / ……. / ………. به شناسنامه سریال ………………… به شماره ملی …………………………….. و خانم …………………………. فرزند…………………… دارنده شماره شناسنامه ……………. صادره از ………………… متولد …../ ….. / …………….. به شناسنامه سریال ………………………………. و به شماره ملی ………………………….. هر ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن

نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………………… متولد ……………………….. به شماره ملی …………………………. ساکن ……………………………………………………………. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کلیه مهریه که عبارت است از………………………… …………………….. موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: نمونه ترکه نامه (صورت اموال متوفی)

ترکه نامه بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : …………….. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : …. …………. …………………. در تاریخ   /   /   13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است و ورثه قصد تعیین ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: وکالت اخذ استعلام

وکالت  اخذ  استعلام مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذیصلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ……………………………….. حسب الاظهار واقع در ………………………… و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و تقاضای صدور ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: قرارداد اعطای نمایندگی

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی ماده1: طرفين قرارداد اين قرارداد ما بين شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شركت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مديريت عاملي آقاي …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملي ………………………………..ه به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مي‌باشد ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: نمونه قرارداد اجاره رحم

نمونه قرارداد اجاره رَحِم موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ……………………. فرزند (خانم / …………………. و آقای …………………….. ) ش.ش. ……………………. صادره از………………… متولد …………… کد ملی ………………………………. مقیم تهران به نشانی : ……………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………………………………………. کد پستی : ………………………………………………. مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم ………………………… فرزند (خانم / ……………… و ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران

نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. شهر …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………. مبنی بر ازدواج دائم ایشان با ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي  به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير : الف ) بانك …………… شعبه ……………. به نشاني ……………………………………………………….. به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف. ب) خانم / آقا     ………………………………………….. شركت……………………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: وکالت براي امتياز تلفن

وکالت براي امتياز تلفن مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به…………. رشته تلفن به شماره…………….. شرکت مخابرات ایران و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات  قانونی و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید  و سپردن  تعهد و پس با حق صلح ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی : وکالت اداری

وكالت اداري موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضائی: قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از : « ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . » بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم ( که با قرار عقد مزبور بطور ... بیشتر بخوانید »

سامانه ثبت نام الکترونیکی

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه  موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که با این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند. قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق ... بیشتر بخوانید »

تعیین خواسته و بهای انحلال شرکت

خواهان:…………………….. خوانده:………………………. وکیل یا نماینده قانونی:……………………………….. تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت………………. به شماره ثبت………………… دلائل و ضمائم دادخواست: تصویر مصدق اساسنامه شرکت و تصویر مصدق آخرین روزنامه رسمی ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت» احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به اتفاق خوانده، شرکت……………… به شماره ثبت………………….. اداره ثبت شرکت‌ها را تشکیل داده‌ایم حال با توجّه به گذشت………. ... بیشتر بخوانید »

نمونه وکالت سرقفلی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………….. ………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………….. …………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. …………. ……………………………………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک ... بیشتر بخوانید »

آراء دادگاههای حقوقی

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن بسمه تعالی (رای دادگاه) خانم……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است. نظر به اینکه ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی

      در خصوص تقاضای اعاده دادرسی………..به طرفیت………..نسبت به دادنامه………..دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه جهتی که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی شده موجه و مدلل می باشد و دادگاه موجبات اعاده دادرسی را موجه تشخیص می دهد به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ... بیشتر بخوانید »

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

بسمه تعالي     رياست محترم  ديوان عالي كشور   با سلام ، احتراماً در خصوص احكام صادره از شعب بدوي و تجديد نظر مبني بر محكوميت اينجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ……… ريال جزاي نقدي طي دادنامه هاي شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومي ... بیشتر بخوانید »

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)

مشخصات شاکی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: نشانی دقیق: مشتکی عنه: نام: نام خانوادگی: نام پدر: نشانی دقیق: موضوع: تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی) تاریخ وقوع جرم: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع قضایی دادگاه شرح ماوقع: ریاست محترم دادگستری… (مجتمع قضایی) با ... بیشتر بخوانید »

فرم طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا….. خوانده: آقای مجید…… کلاسه:………. تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره………. اینجانب زهرا………. که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و ... بیشتر بخوانید »

فرم تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خواهان: محمد………. خواندگان: علیرضا…….. وغیره کلاسه:…….. تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای…….. دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه…….. ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه مادر ... بیشتر بخوانید »

فرم مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا…….. خوانده: مهدی…….. کلاسه:…….. تعیین خواسته: نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه…….. ... بیشتر بخوانید »

فرم اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

بسمه تعالی (رای دادگاه) در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه ... بیشتر بخوانید »