نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز

اين محاسبه بر اساس شاخص كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران و اعداد سالانه شاخص در سالهای۱۳۱۵تا۱۳۹۲(جدول پست بعدی ) می باشد

روش محاسبه :

ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (يا سال قبل مطالبه مهريه را تقسيم بر عدد شاخص سال ازدواج مي‌كنيم سپس حاصل اين تقسيم را، در ميزان و مقدار مهريه مندرج در سند ازدواج ضرب مي‌نمائيم آنگاه ميزان مهريه به نرخ روز بدست مي‌آيد.

مثال : چنانچه مهريه زني در سال ۱۳۵۳، مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال بوده و در سال ۱۳۷۷، مطالبه مهريه نمايد، ابتدا بايد عدد شاخص‌كل بهاي كالا در سال ۷۶ را كه طبق جدول بانك مركزي ۱۰۰ بوده را تقسيم بر شاخص كل بهاي كالا در سال ۵۳ كه بر اساس جدول مذكور ۴۸/۱ مي‌باشد، كرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ مهريه مندرج در سند ازدواج وي (۱٫۵۰۰٫۰۰۰)ريال نموده تا ميزان مهريه زوجه در سال ۷۶ بدست آيد.

ريال ۳۵۱/۳۵۱/۱۰۱ = ۱٫۵۰۰٫۰۰۰× ۴۸/۱۰۰۱

انتشار توسط 8 تم