نڪاتے در مورد شرط تعلق نصف دارایے شوهر بہ زن

یڪے از شرایطے ڪہ بہ نفع خانم‌ها ، در سند ازدواج وجود دارد، شرط تعلق گرفتن نصف دارایے مرد بہ زن، بعد از طلاق است ، اما براے اجرایے شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد:

۱ لازم است این شرط بہ امضاء زوجین رسیدہ باشد، بنابراین چنانچہ این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج، بہ امضاء نرسیدہ باشد، قابلیت اجرا ندارد.

۲ این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حڪم طلاق، قابل اجرا است و بنابراین قبل از طلاق، هیچ موضوعیتے ندارد.

۳ ضمنا طلاق نباید بخاطر تخلف زن از وظایف همسرے یا سوءاخلاق و رفتار او مثل ناسازگارے و عدم تمڪین و بداخلاقے او باشد.

۴ این شرط وقتے اجرایے می‌شود ڪہ مرد خواستار طلاق باشد بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود ، نصف اموال مرد بہ او تعلق نخواهد گرفت.

۵ این شرط فقط شامل اموالے مے شود ڪہ پس از عقد ، توسط شوهر بہ دست امدہ باشد، بنابراین شامل اموالے ڪہ قبل از عقد بدست امدہ است ، نمے شود.

۶ این شرط ، اموالے را شامل مے شود ڪہ در زمان وقوع طلاق موجود باشند. بنابراین شامل اموالے ڪہ بعد از عقد بدست امدہ اما از بین رفتہ و یا فروختہ شدہ و دیگر در تملڪ شوهر نیست، نمے شود.

انتشار توسط 8 تم