موارد احتمالی نقض کننده استقلال حسابداری حرفه ای

 • داشتن هرگونه رابطه مالی با صاحبکار
  *  داشتن هرگونه رابطه شغلی با صاحبکار
  * ارائه سایر خدمات به صاحبکاران حسابرسی
  *  روابط شخصی و خانوادگی
  *  حق الزحمه مشروط
  *  خرید کالا و پذیرش هدایا و پذیرایی
  *  عدم مالکیت کامل سرمایه واحد حرفه ای
  * وجود دعاوی حقوقی با صاحبکار
  * ارتباط طولانی کارکنان ارشد با یک صاحبکار
  *  شرکای سابق، صاحبکاران فعلی گردند
انتشار توسط 8 تم