دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف :

دعاوی زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد که در این موارد قاضی شورا رای را صادر میکند:

دعاوی مالی راجع به اموال “منقول ” تا نصاب(حداکثر ) ۲۰ میلیون تومان

تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

صدور گواهی حصر وراثت،تحریر ترکه،مهروموم ترکه و رفع آن

دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف(بیست میلیون تومان)،در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نباشد.

تأمین دلیل

جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

انتشار توسط 8 تم