طرفیین اجراییه

مقنن فقط به دارنده ، اجازه تقاضای صدور اجراییه را داده است که منظور از دارنده اشخاص ذیل می باشد :
کسی است که چک در وجه او صادر گردیده است یا قائم مقام او

کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است یا قائم مقام او

حامل چک در مورد چک های در وجه حامل

انتشار توسط 8 تم