نکات مهم قانون پولشویی

۱٫جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
۲٫این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
۳٫این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
۴٫مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
۵٫با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
۶٫جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
۷٫هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
۸٫جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
۹٫اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود .
۱۰٫پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

انتشار توسط 8 تم