نکاتی چند ازآیین دادرسی مدنی درپیرامون سوگند

نکته۱: سوگند تكميلي فقط در دعاوي مالي و بنابه درخواست مدّعي است و قاضي نمي‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته۲: سوگند تكميلي، برعهده ی مدّعي است.

نکته۳: سوگند بتی، برعهده ی مدّعي‌عليه است.

نکته۴: سوگند استظهاري به اين معني است كه در دعاوي عليه ميّت، خواهان علاوه‌ بر ابراز ساير ادله، سوگند نيز بايد ياد كند.

نکته۵: سوگند استظهاري هم در دعاوي مالي و هم در دعاوي غير مالي است.

نکته۶: در سوگند استظهاري، قاضي مي‌تواند رأساً سوگند بدهد (م ۱۳۳۳ قانون مدني).

نکته۷: سوگند استظهاري برعهده ی مدّعي است.

نکته۸: در حدود شرعي، سوگند كاربرد ندارد. در سرقت نيز فقط نسبت به جنبه ی حق‌الناسي آن كه ردّ مال است سوگند داراي اثر است.

نکته۹: واگذار كردن انجام برخي از امور از جانب دادگاه به دادگاه ديگر را نيابت قضایی مي‌گويند.

انتشار توسط 8 تم