شرایط عمومی اجرای احکام مدنی

۱ قطعی بودن حکم
۲ ابلاغ حکم به محکوم علیه
۳ معین و مشخص بودن موضوع حکم
۴ تقاضای اجرا توسط محکوم له

*اجرای حکم توقف تاجر منوط به قطعیت آن نیست.
*طبق ماده ۳۵ قانون امور حسبی، اجرای احکام حسبی نیاز به قطعیت ندارد.
*احکام دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق، بدون نیاز به قطعیت اجرا میشوند.

انتشار توسط 8 تم