علت و نحوه صدور رأی وحدت رویه

ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک- هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ‏اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور ‏یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ‏ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز ‏می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در ‏خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و ‏با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ‏تشکیل می‌شود تا موضوع امور اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثربت که مطابق ‏موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی ‏شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.‏

انتشار توسط 8 تم