وصایای اشخاص

وصیت محجور :

باطل است علت عدم وجود اهلیت تمتع زیرا وصیت از امور شخصی و قائم به ذات موصی است در نتیجه ولی یا قیم نیز نمی توانند از جانب محجور وصیت نمایند

وصیت راهن :

وصیت راهن نسبت به عین مرهونه صحیح و نافذ است و‌نیازی به تنفیذ مرتهن ندارد علت وصیت تصرف معلق به فوت بوده و‌از سوی دیگر به علت تقدم حق مرتهن بر موصی له ؛ وصیت منافاتی با حق مرتهن ندارد.

وصیت ورشکسته :

صحیح است  علت وصیت ورشکسته منافاتی با حقوق هیئت دیان ندارد زیرا که به هر حال در تصفیه ی ترکه حق دیان مقدم بر عطایای معلقه بر فوت است.
وصیت اکراهی
وصیت مکره غیر نافذ و‌رد نکردن آن تا زمان فوت و‌ پس از زوال کره حاکی از تنفیذ ضمنی وصیت است .

وصیت اکراهی در صورت عدم تنفیذ و عدم رد موصی مکره در زمان حیات و پس از فوت نیز غیر نافذ است و‌تنفیذ و یا رد آن به قائم مقامی وراث انجام می پذیرد.

نکته : اهلیت موصی در زمان انشا وصیت کافی است !. و‌نیازی نیست که تا زمان مرگ‌ باقی بماند پس جنون موصی پس از وصیت ؛ تاثیری در آن ندارد!

انتشار توسط 8 تم