تفاوت استحسان واستصلاح

 

۱ .استحسان همیشه برخلاف یک قیاس یا دلیلی دیگراست؛ولیکن استصلاح یا مصالح مرسله رعایت مصلحت است بدون این که به جنبه ی برخلاف قیاس بودن آن توجهی شود.

۲ .استحسان هماهنگ با خوی وسرشت انسانی بدون درنظرگرفتن مصلحت یامفسده است.امااستصلاح یا مصالح مرسله،مصلحتی است که دلیل خاصی نه بروجوب رعایت آن رسیده ونه برحرمت آن،بلکه استصلاح رعایت کردن مصلحت ومفسده است.

انتشار توسط 8 تم