انواع شروط باطل

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد (در ق.م)

۲- شرطی که انجام آن نفع و فایده ندارد (در ق.م)

۳- شرطی که نامشروع باشد (در ق.م)

۴ – شرطی که معلوم نباشد (در ق.م صریحا نیست)

۵-شرطی که معین نباشد (در ق.م صریحا نیست)

۶- شرطی که جهتش نامشروع باشد (در ق.م صریحا نیست).

انتشار توسط 8 تم