اشخاص و افراد مجحورین

۱محجور: ب کس یا کسانی گفته میشود که نمی تواند بدون دخالت دیگری امور خود رو اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهد
۲شخص یا طبیعی است یا حقوقی
۳شخص طبیعی،شخص حقیقی نامیده می شود.
۴شخص حقوقی: دسته ای از افراد ک دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال ک به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است.مثل دولت،دانشگاه، شهرداری و و و….
۵در اصطلاح حقوقی شخص،موجودی است ک دارای حق و تکلیف است.
۶فقط انسان و شخص حقوقی طرف حق و تکلیف محسوب میشه بر خلاف گذشته ک حیوان را هم دارای پاره ای از حقوق و تکالیف میدونستن
۷وضعیت : ب معنای عام، وضع حقوقی شخص و موقع او نسبت ب حقوق و تعدادی است ک می تواند در جامعه داشته باشد.
۸وضعیت خانوادگی شخص از مباحث مهم حقوق اسلام هستش.
۹اهلیت:در لغت ب شایستگی و توانایی انسان گفته می شود،،برای مثال می گویند فلانی اهل این کار است یعنی شایستگی و توانایی انجام دادن آن را دارد
۱۰اصطلاح احوال شخصیه:اوصافی است ک مربوط شخص است صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم ب پول نبوده، و از نظر حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است مثل ازدواج ،طلاق،نسب و و و و
۱۱اصطلاح احوال شخصیه در مقابل اصطلاح احوال عینیه، یعنی اوصافی ک با مسائل مالی مرتبط است ب کار رفته است
۱۲در اصل ۱۲ ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصطلاح احوال شخصیه ب کار رفته ب ویژه اصل ۱۲ ک ب موجب این اصل
((دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .))
۱۳اهلیت و حجر ،جز احول شخصیه است.
۱۴مفهوم دارایی:ب کلیه اموال و حقوق مالی شخص،اعم از عینی و دینی اطلاق می گردد
۱۵دارایی در مفهوم عام خود:عبارت است از حقوق و تکالیف مالی شخص
۱۶ب عبارت دقیق تر:دارایی ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی و اموال دیون از اجزا تشکیل دهنده آنهاست
۱۷نظریه اوبری ورد( از علمای حقوق قرن ۱۹ فرانسه) دارایی با شخصیت پیوند نزدیک دارد
۱۸حقوق مربوط ب شخصیت:حقوقی است که به هر انسانی قطع نظر از وابستگی او ب گروه اجتماعی خاص تعلق دارد. حقوقی ک بیشتر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او.
۱۹تعریف ژاپن دابن: حقوق مربوط ب شخصیت ،حقوقی است ک موضوع آنها عناصر تشکیل دهنده شخصیت انسان است
۲۰فرق بین حقوق مربوط ب شخصیت و حقوق بشر: حقوق بشر حقوق اساسی،مهم و ضروری برای انسان است (ماننده مالکیت ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.حقی است ک دولت‌ها باید در رابطه با مردم محترم بشمارند)
ولی در حقوق مربوط ب شخصیت روابط حقوق خصوصی،یعنی روابط مردم با یکدیگر مطرح است.

انتشار توسط 8 تم