قوانین فرعی راجع به قانون تجارت

 • قانون راجع به دلالان
  شماره موادمهم:١/٣/٤/٩/١٢
 • قانون ثبت اختراعات،طرح هاي صنعتي و علايم تجاري
  شماره مواد مهم:٢/٣/٧/١٦/١٨/١٩/٢١٢٨/٤٠.٥٥
 • قانون نحوه انتشار أوراق مشاركت
  شمار موادمهم:١/٢/٣/٤/٥/٦/٧/٨/٩/١٠
 • قانون بخش تعاوني اقتصادجمهوري إسلامي ايران
  شماره مواد مهم:٥/٦/٧/١٧/٢٠/٢١/٢٣/٢٥/٢٩/٣٠/٣١/٣٢/٣٣/٣٤/٣٥/٣٦/٤٠/٤٣/٤٥/٥٣/٥٤
 • قانون صدور چك
  شماره مواد مهم:٢/٣/٤/٥/٦/٨/٩/١٠/١١/١٢/١٣/١٤/١٥/١٦/١٧/١٨/١٩/٢٠/٢١
 • قانون اداره تصفيه أمور ورشكستگي
  شماره موادمهم:١/٤/٥/٩/١١/١٥/١٦/١٧/١٨/١٩/٢١/٢٢/٢٣/٢٦/٢٩/٣٢/٣٦/٤٠/٤١/٤٥/٤٩/٥٠/٥٢/٥٤/٥٥/٥٦/٥٨:
انتشار توسط 8 تم