ورشکستگی به تقلب

۱ مفقود کردن دفاتر تجاری ، عمدی و به قصد تقلب

۲ از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری

۳ مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ تاجر

۴ بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ تاجر برای کم کردن سهم غرمایی(غرما یعنی طلبکاران)

انتشار توسط 8 تم