اجرای مجازات در کدام یک از موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام متوقف می شود؟

اجرای مجازات در کدام یک از موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام متوقف می شود؟

الف) دوران بارداری

ب) پیش از زایمان حداکثر تا ۶ ماه

ج) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض

د) هر سه مورد

پاسخ :
گزینه (د) صحیح است.
مستند به ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته : اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد :
الف) دوران بارداری
ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه
پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

انتشار توسط 8 تم