در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت وجود چه شرایطی دادگاه میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند؟

الف) احراز جهات تخفیف، تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، فقدان سایقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ب) احراز جهات تخفیف یا تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می گردد.

ج) فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات

د) احراز جهات تعویق مراقبتی، تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، فقدان سابقه ی کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن

پاسخ :
گزینه (الف ) صحیح است.

مستند به ماده ۳۹ ق .م.ا که مقرر می دارد: در جرایم تعزیری درجه های ۷ و ۸ درصورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه ی کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

انتشار توسط 8 تم