موارد ارجاع به شورا و داوری

اختلاف در اصل نکاح ،اصل طلاق ،فسخ
* نکاح و نسب : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست (اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست

*اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست دعاوی

*حجر و ورشکستگی : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست دعاوی راجع به

*اموال دولتی و عمومی : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع

*قضایی غیر دادگستری می باشد : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

انتشار توسط 8 تم