وجه افتراق قصاص عضو با قطع عضو

قصاص عضو در برابر جنایتی بر عضو اجرا می گردد. به طوری که دقیقاً همان جنایتی که جانی بر تمامیّت جسمانی مجنی علیه وارد کرده، وی بر عضو جانی وارد می کند. لذا مجازات قصاص، حق الناس است و قابل گذشت می باشد.

در حالی که قطع عضو در خصوص برخی جرائم حدّی اعمال می گردد و اجرا و حدود قطع دست تابع مقررات خاصی است، مانند مجازات های سرقت و محاربه.

این جرائم حق اللهی هستند (البته سرقت حدی منوط بر شکایت شاکی است، ولی پس از اثبات جرم، گذشت شاکی مانع از اجرای حد نیست).

انتشار توسط 8 تم