اهلیت درمعاملات

۱ بلوغ:
۱۵سال تمام شمسی برای پسر و۹سال تمام شمسی برای دختر(عقدنکاح برای دختربلوغ خاص رامیطلبدو۱۳سال تمام شمسی میباشد)
وضعیت معاملات (صغیر ممیز)
درتملکات بلاعوض کاملا صحیح
درتملیکات بلاعوض باطل
درسایرامور (مالی وغیرمالی)صحیح
۲ عقل
کسی که تمییزخوب ازبدرادارد
وضعیت معاملات مجنون
باطل
مجنون ادواری درحال جنون به علت فقدان قصدانشا باطل امادرحال افاقه صحیح است.
۳ رشد
یعنی عقل معاش داشته باشدورشید باشدوالاسفیه است
وضعیت معاملات (سفیه)
درامورغیرمالی صحیح
درامور مالی
*درتملکات بلاعوض صحیح
*درتملیکات بلاعوض باطل
*درسایرامورمالی غیرنافذ

انتشار توسط 8 تم