ماده ۵۵ خصوصیات وقف

۱-جاودانه بودن وقف:مال موقوفه نقل وانتقال نمی شودوبراے همیشه باقی است.
۲-مال ،به محض وقف شدن داراے شخصیت حقوقی مستقل می شود.
۳-باوقف، مالکیت ملڪ ازصاحب آن سلب می شود.
۴-هدف ازوقف قصدخیرخواهی به دیگران است نه سودجویی وڪسب منفعت.
دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.

وقف منفعت ودین امکان پذیر نیست،تاعین وجودنداشته باشد امکان وقف وجودندارد.
مثلا کسی ڪه طلب خودرا ازدیگرے نمی تواندوصول کندوقف نمایدیامحصول باغ راوقف کندچون عین مال بایدحبس گردد .

مال وقف به محض اینکه عنوان وقف به آن اطلاق شودبه ورثه منتقل نمی شود،طلبکاران هم حق توقیف آن راندارند،زیراباوقف رابطه ے مالکیت خاتمه پیدامی کند.

واقف=مالڪ سابق،
موقوف علیهم=منتفع ، موقوفه =مال

دروقف منتفعین هیچ مالکیتی نسبت به منافع ندارند.

وقف بصورت مدت دار امکان پذیرنیست،بلڪه بایدبصورت دایم باشد.

باتوجه به ماده هاے ۳۵و۳۷چنانچه اختلافی پیداشودڪہ عین یڪ مال (مالکیت است یاوقف)اصل برمالکیت است.
اقسام وقف : {عام-خاص}
وقف عام : وقفی است که موقف علیهم هانامحدودوغیرمحصورند.(باغ ملک)
وقف خاص : وقفی است ڪه موقف علیهم هامحصورند.(باغ یڪ فردبراے اشخاص معین)

حبس ووقف : درحق انتفا؏ شخص منتفع ازمالی که عین آن متعلق به غیربودمنتفع می شد،بنابراین فردمالش راحبس می ڪند برای منتفع شدن دیگران.
دروقف هم موقوف علیهم ازمال موقوفه منتفع می شوندبدون اینڪه مالڪ آن منافع شوند،پس مال موقوفه نه به مالکیت مالڪ درمی آیدنه موقوف علیهم.

ماده۴۷:حبس دراین ماده مشمول هرسه مورد(عقبی،رقبی وسکنی)می شود.

پس درحق انتفا؏ حبس شایدموقت باشدولی دروقف بایدحتمادایم باشد.

تفاوت حبس و وقف
۱-دروقف ،حبس مال، مانع انتقال آن به غیرمی شود.
امادرحق انتفا؏ ،مالڪ حق انتقال مال به غیرراازدست نمی دهد.باتوجه به #ماده۵۳
۲-درحبس رابطه مالڪیت ومال باقی می ماندوبعدازفوت مالڪ به ورثه منتقل می شود.

امادروقف این رابطه ازبین می رود.

انتشار توسط 8 تم