فردی۶۰ سال سن دارد و فقط ۸ سال سابقه تامین اجتماعی دارد شرایط وی جهت احراز بازنشستگی چگونه خواهد بود؟

پاسخ :

بر اساس ماده ٧٦ قانون تامين اجتماعي حداقل شرايط بازنشستگي سن شصت سال و سابقه بيمه ده سال خواهد بود .
ايشان مي تواند ما به تفاوت حق بيمه به مدت ٢ سال را شخصا پرداخت نمايد تا شرايط حداقل بازنشستگي را داشته باشد .

انتشار توسط 8 تم