درسنامه جامع عده

تعریف عده:عبارت است ازمدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است.نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.(ماده ۱۱۵۰قانون مدنی)

اقسام عده عبارت است از:

۱ عده وفات:چهار ماه و ده روز (ماده ۱۱۵۴ق.م)
که در صورت حامل بودن عده وفات تا موقع وضع حمل است به شرط اینکه کمتر از چهار ماه و ده روز نباشد.

۲ عده طلاق:
* زن آبستن تا وضع حمل
* زن غیر آبستن اگر عادت میبیند سه طهر اما اگر عادت نمی بیند سه ماه است.
* زنانی که عده طلاق ندارند _عدم وقوع نزدیکی و_یایسه بودن زن

۳ عده فسخ نکاح:همان عده طلاق است(ماده ۱۱۵۱ق.م)

۴ عده نزدیکی به شبهه:
همان عده طلاق است (ماده ۱۱۵۷ق.م)

۵ عده بذل یا انقضاء مدت
در نکاح منقطع(ماده ۱۱۵۲):
* زن آبستن:تا وضع حمل
* زن غیر آبستن اگر عادت می بیند دو طهر .اما اگه عادت نمی بیند۴۵روز می باشد.

  • در مواردی که زن شوهر دار با دیگری به شبهه نزدیکی می کند ،باید عده آن را نگاه دارد و از نزدیکی با شوهر پرهیز کند.
  • اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید . نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد(ماده۱۰۳۰)در اختلاف راجع به مدت سه طهر و خروج از آن،نظر مشهور گفته زن را مقدم می داند.
  • اگر مرد در زمان عده رجعیه فوت کند،زن از مرد ارث می برد،چون هنوز در حکم زوجه او محسوب می شود.و زن بایدعده رجعیه را رها کرده وعده وفات بگیرد.
انتشار توسط 8 تم