احکام بارزسی اشخاص و اموال توسط ضابطین

بموجب ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری« ورود به منازل ،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است،هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد»

نکته حایز اهمیت اینکه اداره حقوقی بموجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۷۵مورخ ۹۳/۴/۴ اعلام نموده ،ورود افراد به منازل اشخاص در جرائم مشهود می بایست با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود(مفهوم مخالف ماده)در ماده فوق معطوف به عبارت ،بازرسی اشخاص و اشیاء است و به صدر ماده در خصوص ورود به منازل و امکان بسته مرتبط نیست و بایستی در خصوص امکان بسته و ورود به منازل حتی در جرایم مشهود مجوز مخصوص از مقام قضایی اخد گردد مگر در موارد خاص نظیر بند «ث»ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود ماموران را دارند.
همچنین بموجب نظریه مشورتی شماره۷/۹۳/۷۹۲ مورخ۹۳/۴/۷ ،صدور مجوز بازرسی خودرو های مظنون(جرایم غیرمشهود) به حمل مواد مخدر یا اسلحه و یا سایر موارد مظنون،بایستی اجازه مورد مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است.

انتشار توسط 8 تم