واکنش در برابر افراد نابالغ

واکنش در برابر افراد نابالغ :

* ۱ — در جرایم موجب تعزیر :
۱-۱- زیر ۹ سال = مطلقا هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود
۱-۲- سن ۹ تا ۱۵ = فقط اقدامات تامینی
۱-۳- سن ۱۵ تا ۱۸ = مجازات
* ۲ — در جرائم غیر تعزیر اعم از قصاص و حد:
۲-۱- افراد نابالغ = اقدامات تامینی فقط (بدون محدودیت سنی یعنی از سن ۱ تا ۹ یا ۱۵ حسب مورد نسبت ب جنسیت)
۲-۲- افراد بالغ زیر ۱۸ سال= یک اصل و یک استثنا دارد:
الف- اصولاً مجازات حد و قصاص اجرا می شود
ب- استثنائا با تحقق شرایط ماده ۹۱، بجای مجازات اصلی مجازات مقرر در ماده ۸۹ (تعزیر) اعمال خواهد شد

انتشار توسط 8 تم