قصاص و‌نکات مهم آن

صاحب حق قصاص می تواند در تمام مراحل اعم از تعقیب،رسیدگی و اجرای حکم( حتی حین اجراء) گذشت نماید.

برخلاف قصاص،در سرقت حدی ،گذشت تا قبل اثبات جرم موثر است

صاحب حق قصاص میتواند،به صورت مجانی یا با مصالحه گذشت نماید.

حق قصاص به ارث برده میشود ،همچون قذف.

شرط قصاص نفس آنست که مجنی علیه،فوت نماید،اگر قبل از فوت ،اقدام به قتل مرتکب نماید اگر:
الف) جنایت بدوی منجر به فوت شود،اقدام کننده (صاحب حق قصاص) تعزیر میشود مگر آنکه اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته باشد و‌مستحق قصاص بداند.
ب) اگر جنایت بدوی منجر به فوت نشود،اقدام کننده ،مستحق قصاص است.

نکته، حق قصاص فقط برای وراث می باشد بجز زوج و‌زوجه که حق قصاص ندارند،اگر شخص دیگری که ورثه محسوب نمیشود قصاص نماید،قصاص میشود و با توجه به اینکه محل اجرای حکم قصاص(مرتکب جنایت عمدی اول) از بین رفته، در حق مجنی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود و از این دیه،زوجین ارث می برند.

نکته،اگر صاحب حق قصاص(مثلا فرزندمنحصر مجنی علیه) فوت نماید حق قصاص به ورثه وی می رسد(مادر فرزند فوت شده،که همسر مجنی علیه می باشد)، کما اینکه ورثه ،همسرمجنی علیه باشد.

جنین در صورتی که زنده بدنیا بیاید ،صاحب حق قصاص می باشد که ولی آن با رعایت مصلحتش حق قصاص، مصالحه یا گذشت دارد یا آنکه تا زمان بلوغ یا افاقه(درخصوص صغیر و‌مجنون) منتظر بماند.

ورثه ای که خود مرتکب یا شریک در جنایت عمدی است،ولی دم محسوب نمی شود و حق قصاص و دیه ندارد.

اگر ولی دم،گذشت نماید ، رجوع از گذشت ممکن نمی باشد و اگر پس از گذشت،قصاص نمایند،مرتکب،قصاص می شود

انتشار توسط 8 تم