انواع قرارهای قاطع دعوا

-قرارسقوط دعوا
-قرار رد دعوا
-قرار عدم استماع دعوا
-قرارابطال دادخواست
-قرار رددادخواست
-قرار رد درخواست

نکته مهم:
بجز قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است،سایر انواع قرارهای قاطع دعواداز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمیباسد.
قرارهای شبه قاطع

قرارهایی است که باصدور آنها ،یا پرونده از گردش کاررسیدگی خارج میشود بدون اینکه از دادگاه خارج شود(مانند قرارتوقیف دادرسی به علت عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا) ،ویا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یادادگاه دیگری احاله میشود(مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی)

مصادیق قرارهای شبه قاطع:
-قرارتوقیف دادرسی به علت عدم اهلیت یکی ازطرفین دعوا
-قرار عدم صلاحیت
-قرار امتناع از رسیدگی

انتشار توسط 8 تم