پس گرفتن هدایا ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی

ماده ۱۰۳۷:(هریک از نامزدها ها درصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد)

ماده ۱۰۳۸:(مفاده ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود)

در دو ماده فوق باید بین هدایائی که موجود است و هدایائی که از بین رفته است تفاوت قائل شویم

هدایائی که مصرف شدنی است مانند عطر و… بران ضمانی بار نیست به عبارتی هدایای مصرف شدنی بخشیده شده است و حق مطالبه ندارد طرف مقابل معذالک هدایائی که عادتا نگه داشته میشود مثلا ساعت، گردنبند و… به طور مقید بخشیده میشود به بهم خوردن نامزدی حق مطالبه دارد طرف مقابل مگر در دو صورت :

۱ تلف شدن هدیه بدون تقصیر گیرنده
۲ بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت باشد

ماده ۱۰۳۷ ناظر به هدایای دوران نامزدی است نه ماقبل آن هدایای ماقبل نامزدی تابع قواعد مربوط به هبه اموال است(دکترکاتوزیان)

درمورد نامه های دوران نامزدی چنانچه نامه ها وجود داشته باشند میتوان استرداد کرد ولی در صورت تلف نمیتوان بهای آن را مطالبه کرد
درمورد عکس ها در دوران نامزدی میتوان آن را درصورت باقی ماندن عکس ها آن را مطالبه کرد در مورد خسارت چنانچه عکس ها عرفا ارزش مالی داشته باشد و با تقصیر دریافت کننده تلف شده باشد قابل مطالبه است

انتشار توسط 8 تم