تعریف تسلیم و مواد قانونی آن

از نظر ماده ۳۶۷ تسلیم عبارت است از در اختیار مشتری قراردادن مبیع به نحوی که نامبرده امکان هرگونه تصرف واستفاده را داشته باشد

ملاک تحقیق تسلیم باتوجه به نوع مبیع، عرف است مثال تسلیم اتومبیل و خانه با دادن کلید آن تحقق میابد یا تسلیم لباس، با تحویل نمودن آن به مشتری تحقق میابد

بایع باید بعداز بیع و گرفتن قیمت هرگاه آن چیز قابل نقل و تحویل باشد مبیع را به مشتری تسلیم نماید چنانچه قابل نقل و تحویل نباشد مانند زمین باشد آن را باید تخلیه نماید

موعد تسلیم مبیع

موعد آن زمانی است ک طرفین تعیین نموده باشند ولی اگر چنانچه طرفین موعدی تعیین ننموده باشند موعد حال است یعنی مبیع و ثمن باید بی درنگ تسلیم طرف مقابل شود در واقع عدم ذکر موعد ظهور بر فوریت دارد مگر اینکه عرف خاصی اقتضای موعد خاصی را بنماید
از نظر موعد تسلیم مبیع و تأدیه ثمن، بیع بر ۴ قسم زیر است

۱ بیع نقد :بیعی ک در تسلیم آن موعدی ذکر نشده به عبارتی بیع حال است از نظر موعد

۲ بیع سلم و سلف:بیعی است که ثمن حال و فوری است و مبیع موجل یا وعده دار است

۳ بیع نسیه: دراین نوع بیع ثمن مؤجل است و مبیع حال است

۴ بیع کالی به کالی :بیعی که هردو مؤجل است‌‌؛ اگر هر دو قبل از عقد دین باشند باطل است؛ واگر با خود عقد داراي مدت شده است، بنابر احتیاط باطل است

ضمانت اجرای تسلیم

قانون مدني در ماده ۳۳۷ ضمانت آن را حق حبس ذکر کرده است
به گونه ای ک به طرف مقابل اجازه میدهد اجرای تعهد خودرا منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید

شرایط حق حبس

۱  هیچ یک از عوضین مؤجل نباشد

۲ هیچ یک از طرفین به تعهد خود عمل ننموده باشند

۳ درصورتی که مبیع جز اموال متساوی الاجزاء باشد و فروشنده قسمتی از آن را تسلیم نموده باشد و قسمتی از آن را تسلیم نکرده باشد در این حق حبس خود در قسمت تسلیم نشده باقی خواهد ماند

مخارج تسلیم

مخارج تسلیم در ماده ۳۸۱ آمده واین مخارج از باب تمثیل است
و شامل موارد دیگری از قبیل عوارض و مالیات میشود برای مثال در فروش اتومبیل هزینه های مانند گرفتن خلافی و اخذ گواهی عدم خلاف بر عهده بایع است
نکاتی از نظم دکتر کاتوزیان

درصورتی که موعد تسلیم مبیع و ثمن دریک زمان باشد مانند سه مابعد از عقد باشد اجرای حق حبس ممکن است
اگر ثمن نقد به تاخیر افتد تا موعد تسلیم مبیع فرا رسد خريدار حق ندارد تسلیم ثمن را موکول به قبض مبیع کند زیرا مطابق مفاد قرارداد تادیه ثمن باید مقدم بر تسلیم مبیع باشد
دادن اطلاعات لازم درباره انتفاع از مبیع به ویژه در امور فنی لازمه تسلیم است

انتشار توسط 8 تم