درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

فرزندخواندگی

۱٫ مقید به مسایل شرعی باشند

۲٫ محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشند(محکویت مؤثر کیفری در قانون تعریف شده اند)

۳٫دارای امکانات مالی باشند

۴٫ محجور نبوده و سلامتی جسمی،روانی و اخلاقی برای نگهداری و تربیت داشته باشند.

۵٫ اعتیاد به مواد مخدر و الکل نداشته باشند

۶٫به بیماری واگیر دار یا سخت مبتلا نباشد.

۷٫ اعتقاد به یکی از ادیان مسلمان یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی داشته باشد

انتشار توسط 8 تم