بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی در حقوق

 • لا تقیه فی الدماء
  جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
 • عمد الصبی بمنزله الخطا
  فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.
 • لا کفاله فی الحد
  شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.
 • الاسلام یجب ما قبله
  مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
  (اصل ۱۶۹ قانون اساسی – ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – ماده ۴ قانون مدنی)
 • اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
  اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
  (اصل ۳۶ قانون اساسی)
 • الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
  از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
  (ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی)
 • قاعده درا
  الحدود تدرا بالشبهات
  اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
  (ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی)
 • دم المسلم لایذهب هدرا
  خون مسلمان نباید پایمال شود.
  (مواد ۴۶۲ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)
 • قاعده ائتمان
  الامین لا یضمن
  امین ضامن نیست.
  لیس علی الامین الاالیمین
  بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
  (ماده ۶۱۴ و ۶۱۳ قانون مدنی)
 • قاعده اتلاف
  من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
  هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
  (ماده ۲۳۸ قانون مدنی)
 • حرمه مال المومن کحرمه دمه:
  مال مومن همانند خون وی محترم است.
  (اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی)
 • قاعده احسان
  ما علی المحسنین من سبیل
  بر نیکوکاران ایرادی نیست.
  (ماده ۳۰۶ قانون مدنی – ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی)
 • قاعده ارشاد
  اعلام الجاهل علی العالم واجب
  اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
  (ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)
 • قاعده اقرار عقلا
  اقرار العقلا علی انفسهم جائز
  اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
  (ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی – ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)
 • قاعده الزام
  الزموهم بما الزموا انفسهم
  به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.
 • البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
  آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
  (ماده ۱۲۵۷ و ۱۳۲۵ قانون مدنی – ماده ۱۹۷ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
 • الدین مقدم علی الارث
  ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
  ( ماده ۷۴۰ و ۸۶۸ قانون مدنی )
 • قاعده تسلیط
  الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
  مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
  (اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی)
 • قاعده صحت
  حمل فعل المسلم علی الصحه
  اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.
 • عدم سماع الانکار بعد الاقرار
  انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
  (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)
 • العقود تابعه للقصود
  عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
  (ماده ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون مدنی)
 • قاعده لا ضرر
  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
  حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
  (اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی)
 • قاعده قرعه
  لکل امر مشکل قرعه
  در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.
 • لا میراث للقاتل
  قاتل از ارث مورث، محروم است.
  (ماده ۸۸۰ قانون مدنی)
 • قاعده لزوم
  الاصل فی العقود لزوم
  اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
  (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)
 • قاعده اذن
  الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
  اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.
 • قاعده اضطرار
  کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
  در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
  (ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی)
 • قاعده ارش
  کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
  بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
  (ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی)
 • قاعده فراش
  الولد للفراش و للعاهر الحجر
  فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
  (ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی)
 • قاعده غرور
  المغرور یرجع علی من غره
  فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.
 • قاعده علی ید
  علی الید ما اخذت حتی تودیه
  بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
  (ماده ۳۰۸ قانون مدنی)
انتشار توسط 8 تم