انواع مرور زمان

۱)مرور زمان شکایت
۲)مرور زمان تعقیب
۳)مروز زمان اجرای مجازات

 • مدت مرور زمان شکایت ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.
  * هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور یک ساله،فوت کند و دلایلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از وراث وی می توانند در مهلت شش ماه از تاریخ * * فوت،از جرم صورت گرفته شکایت نماید.
  * مروز زمان شکایت فقط در جرایم تعزیری قابل گذشت جریان خواهد داشت.
  * مرور زمان تعقیب یعنی گذشت مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده است.
  * در صورت صدور قرار اناطه،مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ،شروع میشود.
  * در مرور زمان اجرای مجازات آثار محکومیت (آثار تبعی) به قوت خود پابرجا خواهد ماند.
 • ملاک محاسبه مدت های مرور زمان،مجازات های مقرر در قانون است نه در حکم.
 • جرایمی که مشمول هیچ نوع مرور زمانی نمی شود عبارتند از:
  ۱)جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  ۲)جرایم اقتصادی
  ۳)جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
 • در قانون چک، برای مرور زمان چک مواعد خاصی پیش بینی شده است.
  مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم،مشمول مرور زمان نمی شود
انتشار توسط 8 تم