سهامی خاص

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ: 1 ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 2 ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ …

Read More »

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه مرحله اول: تهیه مدارک بشرح ذیل ۱- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص ۲- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص ۳- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ۴- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره …

Read More »