مسولیت محدود

شرکت با مسولیت محدود

تعریف شرکتی است ک بین دو یا چند نفر برای امور تجارتي تشکیل شده و مسولیت هر شریک نسبت به قروض به مقدار سرمایه خود در شرکت است در ماده 93 ق. ت تجارت به 5 نکته توجه نماید 1-تشکیل شرکت ماده 96ق.ت 2-نام شرکت ماده 95 ق. ت 3-تعداد …

Read More »

شرکت با مسولیت محدود

تعریف شرکتی است ک بین دو یا چند نفر برای امور تجارتي تشکیل شده و مسولیت هر شریک نسبت به قروض به مقدار سرمایه خود در شرکت است در ماده 93 ق. ت تجارت به 5 نکته توجه نماید 1تشکیل شرکت ماده 96ق.ت 2-نام شرکت ماده 95 ق. ت 3-تعداد …

Read More »

مراحل ثبت شرکت بامسولیت محدود با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه

تعریف شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است …

Read More »