Category: فرم های قضایی

فرم قضایی : اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن 1

فرم قضایی : اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام...

فرم قضایی : اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین 3

فرم قضایی : اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: تتمکین زوجه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم سرکار خانم با سلام مطابق ماده 156...

فرم قضایی : اظهارنامه تقسیم ماترک 0

فرم قضایی : اظهارنامه تقسیم ماترک

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: تقسیم ماترک در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم ……………….. با سلام با احترام همانطوری‌که مستحضرید:...

فرم قضایی : دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته 3

فرم قضایی : دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: باسلام و اظهار ادب و احترام...

فرم قضایی : شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن 0

فرم قضایی : شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما...

فرم قضایی: شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن 0

فرم قضایی: شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: 1- اینجانب…………… طی مبایعه‌نامه شماره …………….....

فرم قضایی : شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر 0

فرم قضایی : شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: اینجانب به استناد عقدنامه...

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه 0

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به استناد...

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به 2

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به موجب...

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه 0

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به استناد...

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی 0

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1_ اینجانب به موجب...

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف) 0

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1_ اینجانب به موجب...

فرم قضایی :دادخواست ملاقات فرزند 0

فرم قضایی :دادخواست ملاقات فرزند

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به موجب...

فرم قضایی : دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد) 0

فرم قضایی : دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با سلام احتراماً به استحضار عالی مي رساند: 1- اینجانب به موجب عقدنامه شماره …….....

فرم قضایی :دادخواست الزام به تمکین 0

فرم قضایی :دادخواست الزام به تمکین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1_ اینجانب به استناد...

فرم قضایی :دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج) 2

فرم قضایی :دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با سلام احتراماً به استحضار عالی مي رساند: 1-اينجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره...

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی) 0

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. تنظیم شده...

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی) 0

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب به موجب...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه مردی که زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نموده است. 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه مردی که زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نموده است.

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………   با سلام   احتراما به استحضارمی رساندکه اینجانب……………..فرزند…………….ساکن…………از خانم/اقای ……………….فرزند…………..ساکن………….شاکی هستم زیرا نامبرده مردی است که با علم به این که خانم ……………..فرزند……….همسر دائمی اینجانب بوده و یک ماه قبل ایشان را طلاق دادم و با این که در عده به سر می برد او را برای...

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضایی 0

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضایی

در بسیاری موارد افرادی بعنوان کلاهبردار خود را مامور دولت می دانند یا مامور دولت هستند که بدون حکم قضایی به منزل شهروندان مراجعه می نمایند در چنین مواردی در ابتدای امر ، جهت طرح شکایت به دادسرای محل زندگی خود رفته و سپس با پر کردن فرم ذیل ، اقدامات و دستورات لازم...

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص استراق سمع 0

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص استراق سمع

  ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ……………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که مشتکی عنه که کارمند اداره مخابرات شهرستان ………… می باشد بدون مجوز قانونی اقدام به ضبط و استراق سمع مکالمات تلفنی اینجانب نموده است که چندنوارازمکالمات اینجانب را تحویل آقایان ………………..داده است که آنها حاضر به...

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص مفتوح نمودن مراسلات 0

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص مفتوح نمودن مراسلات

  ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …………..   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که مشتکی عنه که مامور مراسلات اداره پست شهرستان ……………. می باشد بدون اخذ اجازه از اینجانب برخلاف قوانین و مقررات اقدام به مفتوح نمودن مراسلات محرمانه و عادی اینجانب نموده است .   لذا با تقدیم...

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص دستگیری و بازداشت غیر قانونی 0

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص دستگیری و بازداشت غیر قانونی

  ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ……………..   با سلام   احتراما به استجضار می رساند که مشتکی عنه که خود رااز مامورین سپاه معرفی نمودنداینجانب را بدون اخذ اجازه از مقام قضایی در تاریخ …………….جلب نموده و مدت یک هفته اینجانب رابازداشت نمودند که با مراجعه به دادگاه مشخص گردید که آنها...

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص اخذ رشوه توسط کارشناس 0

فرم قضایی : شکوائیه در خصوص اخذ رشوه توسط کارشناس

  ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …………   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که مشتکی عنه که از کارشناس رسمی دادگستری می باشددر کلاسه پرونده …………………..شعبه ………. دادگاه عمومی ………….به عنوان کارشناس تعیین گردیده است که مشارالیه با اخذ مبلغ بیست میلیون ریال از طرف مقابل به نفع او اظهار نظر...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه کسی که با دادن دارو یا آمپول باعث سقط جنین شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه کسی که با دادن دارو یا آمپول باعث سقط جنین شده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که با زدن آمپول………… موجب سقط جنین اینجانب خانم ………….. فرزند………….. گردیده است در جهت اثبات و صحت ادعای...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که به واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین اینجانب خانم…………… فرزند………….. گردیده است، در صورتی بنده بدون اطلاع...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که عالمأ و عامدأ به واسطه ضرب موجب سقط جنین      زن شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که عالمأ و عامدأ به واسطه ضرب موجب سقط جنین زن شده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که بر سر پاک کردن آب جوی با اینجانب جر و بحث نموده است که موجب درگیری فی مابین شده...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد انتقام از طریق حیله 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد انتقام از طریق حیله

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که قبلأ به اینجانب شراکت داشته است و به علت ورشکسته شدن شراکت ایشان فکر کرده که اینجانب عامل...

فرم قضایی :شکواییه علیه فردی که با تهدید اسلحه به قصد مطالبه مال (ماشین) به مدت ده روز مخفی کرده است. و با آزار و اذیت روانی و جسمانی از اینجانب مبایعه نامه اخذ کرده است 0

فرم قضایی :شکواییه علیه فردی که با تهدید اسلحه به قصد مطالبه مال (ماشین) به مدت ده روز مخفی کرده است. و با آزار و اذیت روانی و جسمانی از اینجانب مبایعه نامه اخذ کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که اینجانب را با تهدید اسلحه به قصد مطالبه مال (ماشین) به مدت ده روز مخفی کرده است. و...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد مطالبه وجه به عنف 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد مطالبه وجه به عنف

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که فرزند ده ساله ام را به قصد مطالبه وجه به عنف در راه مدرسه ربوده است و به...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن     عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت بر اطفال توهین می نمایند 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت بر اطفال توهین می نمایند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگانافرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به فرزند اینجانب آقای …………. که بیش از 6 سال ندارد با الفاظ...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن     عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به زنان توهین می نمایند 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به زنان توهین می نمایند

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به اینجانب خانم …………. فرزند………….. با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت توهین...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن          عمومی متعرض یا مزاحم اطفال شدند 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال شدند

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به طفل اینجانب آقای …………… که بیش از 7 سال ندارد متعرض یا مزاحم...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که در اماکن یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و      حیثیت به اطفال توهین نماید 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که در اماکن یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به اطفال توهین نماید

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که در اماکن عمومی یا معابر به طفل اینجانب آقای …………… که بیش از 7 سال ندارد با الفاظ...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با تعرض به اینجانب و همسایگان موجبات اخلال در      نظم و آسایش و آرامش عمومی را فراهم نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با تعرض به اینجانب و همسایگان موجبات اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی را فراهم نموده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که با تعرض به اینجانب و دیگر اعضاء خانواده و همسایه ها موجب اخلال در نظم و آسایش و...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با حرکات غیر متعارف موجب اخلال نظم و آسایش     و آرامش عمومی شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با حرکات غیر متعارف موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که با حرکات غیر متعارف موجبات اخلال نظم آسایش و آرامش اینجانب و عمومی همسایگان را فراهم کرده است،...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا     قدرت نمایی کند 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو با اینجانب درگیر شده و با عربده کشی و تهدید با چاقو تظاهر و قدرت نمایی نموده است....

فرم قضایی: شکوائیه سقط جنین توسط طبیب 0

فرم قضایی: شکوائیه سقط جنین توسط طبیب

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده پزشک جراح می باشد که خانم اینجانب …………… فرزند …………… به ایشان مراجعه کرد و نامبرده با جراحی که انجام داده موجب...

فرم قضایی:شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی یا دسته جمعی در اماکن     عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان شدند 0

فرم قضایی:شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی یا دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان شدند

 با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر ………….. در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی متعرض یا مزاحم اینجانب خانم ………….. فرزند ………….. شدند جهت اثبات و صحت...

فرم قضایی: شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو تهدید و اخاذی کرده است 0

فرم قضایی: شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو تهدید و اخاذی کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو ابنجانب را تهدید نموده و مبلغ …………… ريال از اینجانب اخاذی کرده است.در این رابطه شهود دارم، و...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که مزاحمت با چاقو نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که مزاحمت با چاقو نموده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به وسیله چاقو موجب مزاحمت اینجانب را فراهم نموده است، و قصد داشت اینجانب را با چاقو بزند که عده...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که شرکت در نزاعی نموده که منجر به ایراد ضرب و جرح      شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که شرکت در نزاعی نموده که منجر به ایراد ضرب و جرح شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده ذر نزاعی که منجر به ایراد ضرب و جرح اینجانب شده است شرکت داشته و در رابطه با صحت ادعای...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که با شرکت در نزاعی که منجر به نقص عضو شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که با شرکت در نزاعی که منجر به نقص عضو شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده در نزاعی که منجر به نقص عضو اینجانب شده است، شرکت داشته و در رابطه با صحت ادعای خویش شهود...

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه کسی که با شرکت در نزاعی که منجر به قتل شده باشد 0

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه کسی که با شرکت در نزاعی که منجر به قتل شده باشد

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده در نزاعی شرکت کرده است که منجر به قتل مرحوم آقای/خانم…………… فرزند ……………. شده است، در رابطه با اثبات ادعای...