Category: فرم های قضایی

فرم قضایی : شکوائیه ایراد ضرب و جرح با چاقو و اسلحه و امثال آن که موجب نقص عضو و غیره      شود 0

فرم قضایی : شکوائیه ایراد ضرب و جرح با چاقو و اسلحه و امثال آن که موجب نقص عضو و غیره شود

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو اینجانب را مجروح نموده است. گواهی پزشکی قانونی و گواهی شهود دلیل بر صحت ادعای اینجانب خواهد بود....

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که با جرح ضربه موجب نقصان یکی از حواس شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که با جرح ضربه موجب نقصان یکی از حواس شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با ایراد ضرب و جرح موجب گردیده است که اینجانب حس شنوائی یا بویائی  را از دست بدهم در رابطه...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از     شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است...

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست     شخصی شده و اقدام وی موجب تجری او گردیده است 0

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری او گردیده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن دست...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که شروع به قتل نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که شروع به قتل نموده است

  با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به قصد قتل عمد جهت تصاحب اتومبیل اینجانب مرا به بیابان های اطراف شهرستان …………… بردند و با چاقو به اینجانب حمله ور شده که به طور اتفاقی...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از     شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است 1

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است...

فرم قضایی :شکوائیه علیه اشخاصی که جهت بردن اموال مردم اقدام نموده اند، ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق به اقدام نشده اند 0

فرم قضایی :شکوائیه علیه اشخاصی که جهت بردن اموال مردم اقدام نموده اند، ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق به اقدام نشده اند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای ……………فرزند……………. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با تبانی به قصد تعددی به اموال مردم مقدمات اجرائی را تدارک دیده اند ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق...

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه اشخاصی که در صدد برهم زدن امنیت خارجی کشور مرتکب جرم     می شوند. 0

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه اشخاصی که در صدد برهم زدن امنیت خارجی کشور مرتکب جرم می شوند.

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با تهیه سلاح به قصد ترور سفیر ………. اقدام نموده اند تا رابطه کشور ما را با ………….....

فرم قضایی :شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان     مجلس شورای شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه 0

فرم قضایی :شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به اینجانب که قاضی شعبه ………… دادگاه عمومی بخش ……….. هستم، در حال انجام وظیفه یا سبب این که...

فرم قضایی :شکوائیه علیه کسی که هتک حرمت می نماید 0

فرم قضایی :شکوائیه علیه کسی که هتک حرمت می نماید

    ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با استعمال الفاظ رکیک به اینجانب توهین نموده، و فحاشی کرده است.برای اثبات ادعای خویش گواه دارم،...

فرم قضایی : شکوائیه علیه ربا دهنده 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه ربا دهنده

شکوائیه علیه ربا دهنده     ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به اینجانب مبلغ……… ريال پول نقد داده، و در مقابل آن مبلغ ……….....

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه کسی که از مهجور مدرکی بر علیه ایشان بگیرد 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه کسی که از مهجور مدرکی بر علیه ایشان بگیرد

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به عنوان قیم اینجانب قبل از رسیدن به سن رشد، با استفاده از حوایج شخصی به مبلغ …………....

فرم قضایی : شکوائیه علیه کسی که با استفاده از نفس شخصی به ضرر او نوشته یا سندی      اعم از تجاری یا غیر تجاری 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه کسی که با استفاده از نفس شخصی به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری

  با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با استفاده از ضعف نفس اینجانب مبلغ ………. تومان چک دریافت کرده است، در صورتی که هیچ گونه طلبی از اینجانب نداشته و با داشتن عکس...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط کارشناس یا کارشناسان 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط کارشناس یا کارشناسان

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به عنوان کارشناس توسط شعبه ………. دادگاه عمومی شهرستان………… انتخاب شد، تا حدود ملک اختلافی را مشخص و...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط ممیزان 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط ممیزان

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از ممیزان اداره اقتصاد و دارایی شهرستان ………… است، ایشان در مقابل مبلغ ……….ريال به عنوان رشوه...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط داور یا داوران 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط داور یا داوران

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده داور یا داوران اینجانب بوده است که در مقابل رأی داوری خلاف واقع از طرف مقابل اینجانب، مبلغ……….. ریال...

فرم قضایی: شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را     توقیف یا حبس نموده و در توقیف دست به تهدید به قتل و اقدام اذیت و آزار بدنی نموده     است. 0

فرم قضایی: شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را توقیف یا حبس نموده و در توقیف دست به تهدید به قتل و اقدام اذیت و آزار بدنی نموده است.

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از نیروهای مسلح است که بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار بدون مجوز قانونی اینجانب را توقیف یا...

فرم قضایی : شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را     توقیف یا حبس یا عنفأ مخفی نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را توقیف یا حبس یا عنفأ مخفی نموده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………. با سلام احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از نیروهای مسلح است که بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار بدون مجوز قانونی اینجانب را توقیف یا حبس نموده اند...

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه یکی از مأمورین اداره مخابرات به علت استراق سمع غیرقانونی و      افشاء مطالب آن 0

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه یکی از مأمورین اداره مخابرات به علت استراق سمع غیرقانونی و افشاء مطالب آن

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از کارمندان اداره مخابرات می باشد.نامبرده بدون مجوز قانونی مکالمات تلفنی اینجانب مشترک شماره ………… را استراق...

فرم قضایی : شکوائیه علیه یکی از مأمورین اداره پست و تلگرام که بدون مجوز قانونی مراسلات      را باز یا توقیف یا معدوم می نمایند 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه یکی از مأمورین اداره پست و تلگرام که بدون مجوز قانونی مراسلات را باز یا توقیف یا معدوم می نمایند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از مأمورین اداره پست و تلگرام شهرستان ………. است،با توجه به اختلاف شخصی که با اینجانب دارد،نامبرده...

فرم قضایی :شکوائیه از صاحب منصبان دولتی با سوءاستفاده املاک اشخاص را تصرف می کنند      یا آنها را وادار به فروش به دیگران می کنند 0

فرم قضایی :شکوائیه از صاحب منصبان دولتی با سوءاستفاده املاک اشخاص را تصرف می کنند یا آنها را وادار به فروش به دیگران می کنند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی ازصاحب منصبان (شهردار یا فرماندار، فرماندهی نیرو انتظامی …..) دولتی است که با سوءاستفاده از شغل خود...

فرم قضایی :شکوائیه از مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه 0

فرم قضایی :شکوائیه از مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به عنوان مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار...

فرم قضایی : شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برخلاف      قانون اساسی انجام شده باشد 0

فرم قضایی : شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برخلاف قانون اساسی انجام شده باشد

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی اقداماتی بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی نموده است، و...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی ـ فرهنگی     بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی استفاده می کند 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی ـ فرهنگی بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی استفاده می کند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن و محوطه های مذهبی...

فرم قضایی:شکوائیه مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا اماکن تاریخی و فرهنگی      بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی 0

فرم قضایی:شکوائیه مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا اماکن تاریخی و فرهنگی بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر،...

فرم قضایی: شکوائیه علیه شخصی که یک قطعه کاسه مسی عهد ساسان را فروخته است 0

فرم قضایی: شکوائیه علیه شخصی که یک قطعه کاسه مسی عهد ساسان را فروخته است

  با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده  یک قطعه کاسه مسی عهد ساسان را به آقای …………… فروخته است، نامبردگان قصد خروج اموال فرهنگی و تاریخ کشور ما را دارند، در این رابطه...

فرم قضایی: شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده  است 1

فرم قضایی: شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده است

ریاست محترم دادسرای محترم عمومی شهزستان ……………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………… فرزند……………ساکن……………از خانم/ اقای …………………فرزند…………ساکن………….شاکی هستم .زیرا نامبرده به قصد بدست اوردن اموال تاریخی -فرهنگی – زمینی را که در فهرست اثار ملی ثبت رسیده است یا در ملک شخصی خود اقدام به حفاری و کاوش نموده...

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که به واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین اینجانب خانم…………… فرزند………….. گردیده است، در صورتی بنده بدون اطلاع...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمد می گردد 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمد می گردد

      با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که با هیاهو و جنجال بی مورد سعی بر برهم زدن نظم عمومی دارد، و با جنجال و هیاهوی بی مورد خویش آسایش و...

فرم قضایی :شکوائیه سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون 0

فرم قضایی :شکوائیه سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از مأمورین (نیروی انتظامی …) بدون مجوز بر خلاف قانون اینجانب را در یک زیرزمین به مدت...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخص که مبادرت به عملیاتی نموده که سبب تزلزل بیان اثار فرهنگی و تاریخی  شده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخص که مبادرت به عملیاتی نموده که سبب تزلزل بیان اثار فرهنگی و تاریخی شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزند ………….ساکن ………….از خانم / اقای ………………….فرزند ……………..ساکن …………….شاکی هستم. زیرا نامبرده شخصی است که مبادرت به عملیات ساختمانی در حریم اثار باستانی و فرهنگی نموده است که این عملیات موجب تزلزل اثار فرهنگی و تاریخی شده...

فرم قضایی : شکوائیه علیه فردی که بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را سردار نیروی  انتظامی معرفی نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه فردی که بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را سردار نیروی انتظامی معرفی نموده است

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به قلم : دکتر حشمدار   نکته :  جهت مشاهده کلیه فرمهای قضایی کلیک نمایید. مشاوره رایگان قضایی کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان اقدام نمایند. ۰۹۱۰۷۳۳۷۰۰۱ پاسخگوی تلگرامی...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………..   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………….فرزند ………….ساکن………….از خانم/ اقای …………………..فرزند…………..ساکن …………..شاکی هستم.زیرا نامبرده از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نموده یعنی ادله جرم را مخفی نموده یا اینکه برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید درصورتی  که متهم قانونا دستگیر یا زندانی شده باشد 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید درصورتی که متهم قانونا دستگیر یا زندانی شده باشد

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند……….ساکن……………ازخانم/ اقای ………………….فرزند …………..ساکن ………… شاکی هستم. زیرا نامبرده عامدا موجبات فرار اقای …………………که محکوم به قصاص شده است و قانونا زندانی و دستگیر شده است را فراهم نموده است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب ومجازات...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره  موضوع بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره موضوع بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن………….از خانم / اقای …………………فرزند……………ساکن…………..شاکی هستم . زیرا نامبرده شخصی است که عامدا موجب فرار اقای  ……………….. که محکوم به اعدام یا حبس دائم یا ………… شده و قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم نموده...

فرم قضایی : یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است 0

فرم قضایی : یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………….فرزند …………. ساکن ………….. از خانم/ اقای ………………….فرزند…………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده یکی ازمامورین نیروی انتظامی بوده وطبق حکم جلب شعبه ……….دادگاه عمومی……….مامور دستگیری متهم اقای…………بوده است که در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده...

فرم قضایی : شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده و در اجرای وظیفه   دستگیری مساحمه و اهمال کرده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………فرزند…………ساکن…………..از خانم/اقای …………………فرزند ………….ساکن ……………شاکی هستم . زیرا نامبرده یکی از مامورین نیروی انتظامی………..بوده طبق حکم دادگاه عمومی شعبه……….مسئول دستگیری متهم اقای ………….. بوده است که در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال نموده است در رابطه با...

فرم قضایی : شکوائیه علیه زندانی که بدون عذر موجه بعداز مرخصی خود را معرفی ننموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه زندانی که بدون عذر موجه بعداز مرخصی خود را معرفی ننموده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….. با سلام احتراما به استحضار می ر ساندکه اینجانب ………………فرزند …………..ساکن ……………..از خانم/ اقای …………………..فرزند …………..ساکن…………….شاکی هستم. زیرا نامبرده زندانی در زندان…………… بوده است که مطابق ائین نامه زندان ها به مرخصی رفته و بعد از پایان مرخصی بدون این که عذرخویش را اعلام نماید خود را معرفی...

فرم قضایی : شکوائیه تجاوز به اراضی تپه ها و اماکن تاریخی مذهبی که ثبت آثار ملی رسیده مالک خصوصی ندارد 0

فرم قضایی : شکوائیه تجاوز به اراضی تپه ها و اماکن تاریخی مذهبی که ثبت آثار ملی رسیده مالک خصوصی ندارد

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده  به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نموده یعنی ادله جرم را مخفی نموده...

فرم قضایی : شکوائیه علیه فردی که قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی می نماید 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه فردی که قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی می نماید

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند …………..ساکن ………….از خانم/ اقای ………………..فرزند …………..ساکن …………شاکی هستم زیرا نامبرده اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی کشور نموده که قبل از خروج ازمرز از ایشان گرفته شده است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب...

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا     قدرت نمایی کند 0

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند

 اگر شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تهدید یا قدرت نمایی کند با پر کردن فرم ذیل و ارائه به نزدیکترین دادسرا، فرآیند برخورد قضایی با فرد متهم را فراهم می نمایید.   ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند...

فرم قضایی : شکوائیه علیه کسی که یک قطعه مجسمه متعلق به زمان هخامنشیان از موزه………….. سرقت کرده است . 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه کسی که یک قطعه مجسمه متعلق به زمان هخامنشیان از موزه………….. سرقت کرده است .

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند ………….ساکن…………..از خانم / اقای ……………………فرزند…………..ساکن ………….شاکی هستم زیرا نامبرده یک قطعه مجسمه متعلق به زمان هخامنشیان را که در موزه ………….بوده است سرقت کرده است.اثار مورد نظر از دست ایشان توسط مامورین کشف شد لذا از...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن ………که درفهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است خسارت وارد کرده است 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن ………که درفهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است خسارت وارد کرده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………….فرزند …………ساکن……………..از خانم/ اقای ………………….فرزند…………….ساکن…………..شاکی هستم زیرا نامبرده تمام یا قسمتی از ابنیه اماکن …………..در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است را تخریب نموده است و به این مجموعه فرهنگی تاریخی – مذهبی خسارت وارد کرده...