Category: فرم های قضایی

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی            یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بدون تغییر مورد استفاده قرار می دهد 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بدون تغییر مورد استفاده قرار می دهد

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………فرزند ………….ساکن ………….از خانم / اقای …………………..فرزند ………..ساکن ……….. ..شاکی هستم زیرا نامبرده بدون مجوز و به صورت علنی لباس رسمی ماموران انتظامی را بدون تغییر ……………مورد استفاده قرار می دهد و با این کار عملا خود را...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که فردی که محکوم به اعدام و …..بوده مخفی نموده است. 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که فردی که محکوم به اعدام و …..بوده مخفی نموده است.

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………..   با سلام   احتراما به استحضارمی رساند که اینجانب ……………………فرزند………….ساکن……………از خانم/ اقای………………..فرزند……………ساکن…………..شاکی هستم زیرا نامبرده فردی ما محکوم به اعدام یا رجم یاصلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مخفییا مساعدت نموده تا فرارنماید. محکوم علیه مخفیگاهی برای ایشان تهیه کرده بود...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که جهت مساعدت به زندان اسلحه می دهد. 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که جهت مساعدت به زندان اسلحه می دهد.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………… با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………فرزند ………..ساکن ……………..از خانم/ اقای ……………………فرزند…………ساکن……………شاکی هستم زیرا نامبرده به شخص زندانی …………… اقای…………….جهت مساعدت به فراریک قبضه اسلحه کمری به شماره……………….داده است جهت ادعای خویش گواه و گزارش مامورین مراقبت در پرونده موجود است . لذا از دادستان...

فرم قضایی : شکوائیه علیه مساعدت مامور جهت فراری زندانی که حکم ان مجازات اعدام یا رحم یا صلب یا زندانی سه تا ده سال – دو سال بالا –یک پنج سال حبسی و غیره 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه مساعدت مامور جهت فراری زندانی که حکم ان مجازات اعدام یا رحم یا صلب یا زندانی سه تا ده سال – دو سال بالا –یک پنج سال حبسی و غیره

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن……………از خانم/ اقای ………………فرزند ……………ساکن ………….شاکی هستم. زیرا نامبرده مامور حفظ با مراقبت زندانی اقای ………………که متهم به قتل عمد بوده است مساعدت نموده تا فرار نماید . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با زایل کردن ابروها ویا موی سر و یا ریش 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با زایل کردن ابروها ویا موی سر و یا ریش

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….. با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن……………از خانم/ اقای…………………فرزند…………..ساکن…………..شاکی هستم زیرا نامبرده وقتی که من در خواب بودم عمدا ابروها یا موی سر یا ریش مرا روشن کردن فندک یا کبریت سوزانده است . در رابطه اقایان 1-………………..2-………………… خانم ها1- ………………..2- …………………شاهد و گواه بر...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با شکستن یا کندن دندان 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با شکستن یا کندن دندان

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان…………….. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند………….ساکن………….. از خانم/اقای ……………….فرزند…………..ساکن……………..شاکی هستم.زیرا نامبرده دردرگیری دو عدد دندان پیش اینجانب را شکسته یا پریده است . در ضمن گواهی پزشکی قانونی و شهود دارم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 412...

فرم قضایی : شکوائیه بریدن لب 0

فرم قضایی : شکوائیه بریدن لب

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان………………. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزند……………ساکن……………از خانم/ اقای …………………..فرزند…………….ساکن ……………….شاکی هستم زیرا نامبرده در یک درگیری لبهای اینجانب را بریده است و در همین رابطه شهود دارم و حاضرند در محضر دادگاه با سوگند اسم جلاله شهادت دهند گواهی پزشکی قانونی دارم. لذا از دادستان محترم...

فرم قضایی :شکوائیه در رابطه با بریدن زبان 0

فرم قضایی :شکوائیه در رابطه با بریدن زبان

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان…………….. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب…………….فرزند……………ساکن………………ازخانم/ اقای……………………فرزند……………ساکن………………شاکی هستم زیرا نامبرده دریک درگیری زبان اینجانب را بریده است. اقایان1-……………………2-…………………..شهود اینجانب می باشندو حاضرند موارد را بعد از سوگنداسم جلاله در دادگاه شهادت دهندو پزشکی قانونی مورد فوق را گواهی نموده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با خراشیدن سند رسمی 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با خراشیدن سند رسمی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………….   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزتد…………ساکن……………ازخانم/ اقای…………………فرزند……………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده از اینجانب دو قطعه زمین به مساحت یک هزار مربع خریداری کرده که در سند شماره ………….در دفترخانه اسناد رسمی شماره ……..منعکس است ولی نامبرده با خراشیدن متراژ سند ان را به...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با قتل عمد (به استناد بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی) 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با قتل عمد (به استناد بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی)

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان……………   باسلام   احتراما به استحضار می رساندکه اینجانب…………….فرزند…………ساکن…………..از خانم/ اقای ………………….فرزند…………..ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده به قصد قتل فرزندم را با چاقو مجروح کرد ودر اثر جراحت وارده فرزندم فوت نموده است لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق بند الف ماده 290...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با ساحتن و چاپ شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با ساحتن و چاپ شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب…………..فرزند …………ساکن……………از خانم /اقای ……………..فرزند……………ساکن…………….شاکی هستم. زیرا نامبرده با ساختن مهر و امضا شرکت در جهت ضربه زدن به شرکت ………………… اقدام نموده وبا نام شرکت…………………ازبانک………… شعبه……………… وام دریافت کرده است اسناد موجود در بانک …………………شعبه………….صحت ادعای اینجانب را تایید می...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با تراشیدن و بریدن مقدار مسکوکات طلا یا نقره به قصد تقلب 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با تراشیدن و بریدن مقدار مسکوکات طلا یا نقره به قصد تقلب

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………. با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………….فرزند…………ساکن…………..از خانم / اقای ………………فرزند…………..ساکن……………..شاکی هستم . زیرا نامبرده دارای شغل طلا سازی است . ایشان مسکوکات طلا یا نقره حارجی یا ایرانی را خریداری می کندو مقداری از ان را از طریق طلا سازی می تراشد وی مقداری...

فرم قضایی : شکوائیه جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیل……… 0

فرم قضایی : شکوائیه جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیل………

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………. با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………………فرزند…………..ساکن……………..از خانم / اقای……………….فرزند…………..ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی این دانشگاه را جعل نموده است وبا مدارک جعلی در حال تحصیل یا مشغول به کار در موسسه …………….شده است . جهت اثبات ادعای خود...

فرم قضایی : شکوائیه استفاده از ارزشنامه تحصیلی خارجی جعلی 0

فرم قضایی : شکوائیه استفاده از ارزشنامه تحصیلی خارجی جعلی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………………فرزند…………….ساکن…………..از خانم/ اقای…………….فرزند …………..ساکن …………..شاکی هستم زیرا نامبرده یکی از کارکنان وزارتخانه یا سازمان و موسسه وابسته به دولت یا شهرداری یا نهاد انقلاب اسلامی می باشد. نامبرده با علم به جعلی بودن ارزش نامه تحصیلی خارجی...

فرم قضایی : شکوائیه جعل مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت 0

فرم قضایی : شکوائیه جعل مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….. با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب……………….فرزند……………ساکن ………….از خانم / اقای………………..فرزند……………ساکن…………….شاکی هستم.زیرا نامبرده مهر یا تمبر یا علامت ……………..شرکت یا ادارات را جعل کرده است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 530 قانون مجازات اسلامی را خواستارم....

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی (غیررسمی) 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی (غیررسمی)

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان…………….. باسلام احتراما به استحضار می رساند که ایجانب …………..فرزند…………..ساکن …………. از خانم / اقای …………………فرزند…………..ساکن …………….شاکی هستم زیرا نامبرده در سند عادی غیررسمی فروش نامه یک منزل مسکونی جعل نموده و اسم خریدار را تغییرداده است .در صورتی که اینجانب ملک موصوف را به اقای ………….. فروخته ام و...

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با عکسبرداری از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی 0

فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با عکسبرداری از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………… با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………فرزند ……………ساکن……………از خانم / اقای …………………فرزند………….ساکن ……………..شاکی هستم . زیرا نامبرده از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی خود عکسبرداری نموده . و عالما و عامدا به جای کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی خود استفاده کرده است ....

فرم قضایی : شکوائیه شکستن پلمپ عالما و عامدا 0

فرم قضایی : شکوائیه شکستن پلمپ عالما و عامدا

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………… با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………فرزند …………ساکن …………..از خانم / اقای …………………..فرزند …………ساکن …………..شاکی هستم زیرا نامبرده درب مغازه خودرا که از طرف دادگاه انجام شده بود عالما و عامدا انها را شکست تامین دلیل انجام شده از طرف مدیر دفتر دادگاه صحت ادعای...

فرم قضایی : شکوائیه علیه مستحفظ که اهمال می کند و پلمپ مغازه را می شکند 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه مستحفظ که اهمال می کند و پلمپ مغازه را می شکند

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………فرزند …………..ساکن …………..از خانم / اقای ……………………فرزند……………..ساکن…………..شاکی هستم زیرا نامبرده مستحفظ مغازه پلمپ شده از طرف دادگاه واقع در خیابان ………………بوده است به واسطه اهمال ایشان پلمپ مغازه فوق الذکر شکسته شده است لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و...

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که مرتکب به مخفف مهر یاپلمپ را محو نماید یا بشکند. 0

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که مرتکب به مخفف مهر یاپلمپ را محو نماید یا بشکند.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………. باسلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………..فرزند………….ساکن…………از خانم / اقای ………………فرزند ………….ساکن………..شاکی هستم .زیرا نامبرده به عنف مهر یا پلمپ مغازه را محویا شکسته است. تامین دلیل موجود در پرونده دلیل بر ادعای اینجانب است .لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف...

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با کور کردن چشم 0

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با کور کردن چشم

ریاست محترم دادسرای  عمومی شهرستان ……………..   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………….فرزند…………….ساکن…………..از خانم/ اقای ……………….فرزند…………..ساکن……………شاکی هستم زیرا نامبرده طی درگیری که با اینجانب داشته است عمدا یک یا دو چشم مرا کور نموده است در همین رابطه گواهی پزشکی قانونی و شهود دارم.لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و...

نمونه فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با استفاده از مشروبات الکی (مسکر) 0

نمونه فرم قضایی : شکوائیه در رابطه با استفاده از مشروبات الکی (مسکر)

شکوائیه در رابطه با استفاده از مشروبات الکی (مسکر)   ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساندکه اینجانب…………..فرزند…………..ساکن…………..از خانم/اقای………… فرزند…………….ساکن…………..شاکی هستم.زیرا نامبرده با مصرف مشروبات الکی از حالت عادی خود خارج شده و برای من و خانواده ام ایجاد مزاحمت می نماید وبا حرف های بی ربط...

نمونه فرم قضایی : شکوائیه مسامحه واهمال مامور نیروی انتظامی به قصد مساعدت شخصی که حکم جلب از طرف دادگاه داشته و منجر به فرار متهم شده است 0

نمونه فرم قضایی : شکوائیه مسامحه واهمال مامور نیروی انتظامی به قصد مساعدت شخصی که حکم جلب از طرف دادگاه داشته و منجر به فرار متهم شده است

شکوائیه مسامحه واهمال مامور نیروی انتظامی به قصد مساعدت شخصی که حکم جلب از طرف دادگاه داشته و منجر به فرار متهم شده است   ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………….فرزند …………. ساکن ………….. از خانم/ اقای ………………….فرزند…………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده یکی ازمامورین...

نمونه فرم قضایی:شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده 0

نمونه فرم قضایی:شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده

ریاست محترم دادسرای محترم عمومی شهزستان ……………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………… فرزند……………ساکن……………از خانم/ اقای …………………فرزند…………ساکن………….شاکی هستم .زیرا نامبرده به قصد بدست اوردن اموال تاریخی -فرهنگی – زمینی را که در فهرست اثار ملی ثبت رسیده است یا در ملک شخصی خود اقدام به حفاری و کاوش نموده...

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی (غیررسمی) 0

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی (غیررسمی)

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان……………..   باسلام   احتراما به استحضار می رساند که ایجانب …………..فرزند…………..ساکن …………. از خانم / اقای …………………فرزند…………..ساکن …………….شاکی هستم زیرا نامبرده در سند عادی غیررسمی فروش نامه یک منزل مسکونی جعل نموده و اسم خریدار را تغییرداده است  .در صورتی که اینجانب ملک موصوف را به اقای ………….. فروخته...

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با قوادی 0

نمونه فرم قضایی: شکوائیه در رابطه با قوادی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان……………….   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………فرزند…………ساکن…………..از خانم/اقای………….. فرزند ………….ساکن…………شاکی هستم زیرا نامبرده در خانه اجاره ای واقع در……………به کار قوادی مشغول است واز این طریق منطقه را به فساد کشیده است و با رفت وامد افراد بی بند و باردر منطقه زنان و...

نمونه: شکوائیه استفاده از ارزشنامه تحصیلی خارجی جعلی 0

نمونه: شکوائیه استفاده از ارزشنامه تحصیلی خارجی جعلی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………   با سلام   احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………………فرزند…………….ساکن…………..از خانم/ اقای…………….فرزند …………..ساکن …………..شاکی هستم زیرا نامبرده یکی از کارکنان وزارتخانه یا سازمان و موسسه وابسته به دولت یا شهرداری یا نهاد انقلاب اسلامی می باشد. نامبرده با علم به جعلی بودن ارزش نامه تحصیلی خارجی...

نمونه: شکوائیه در رابطه با استفاده از مشروبات الکی (مسکر) 0

نمونه: شکوائیه در رابطه با استفاده از مشروبات الکی (مسکر)

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………….   باسلام   احتراما به استحضار می رساندکه اینجانب…………..فرزند…………..ساکن…………..از خانم/اقای………… فرزند…………….ساکن…………..شاکی هستم.زیرا نامبرده با مصرف مشروبات الکی از حالت عادی خود خارج شده و برای من و خانواده ام ایجاد مزاحمت می نماید وبا حرف های بی ربط و حرکات غیر انسانی موجب ناراحتی ماو دیگر همسایگان...

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت تحويل خودرو و وثيقه گذاشتن 0

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت تحويل خودرو و وثيقه گذاشتن

وكالت تحويل خودرو و وثيقه گذاشتن موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………….. ……………………………………………….. …………………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………. ……………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………...

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت انتقال خودرو فرسوده 0

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت انتقال خودرو فرسوده

نمونه وکالت انتقال خودرو فرسوده موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………. وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن …………………………………………….  مورد وکالت : با ارائه...

نمونه فرم قضائی:نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه 0

نمونه فرم قضائی:نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه

قرارداد اجاره خودرو موجر : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشماره شناسنامه …………. صادره از ………………… متولد ………………. به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………………… شغل ……………………. مستأجر : آقای / خانم ………………. فرزند ……………… بشماره شناسنامه …………………… صادره از …………………………… متولد ……………………….. به شماره ملی ………………………. ساکن ………… ………………………………………………….. شغل ……….. مورد اجاره...

نمونه فرم قضائی:قرارداد فروش خودرو (حوالجات) 0

نمونه فرم قضائی:قرارداد فروش خودرو (حوالجات)

تنظیم شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل   نمونه قرارداد فروشالجات)  ماده 1 : طرفیـن قـرارداد      1-1- فروشنده / فروشندگان  …………… …………….. …………. ……………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /               ثبت ……………. …………… صادره از……. ……………… متولد سال ………. …………… دارای کدملي ……………………………. …….                          ساکن ………………………… ………. ……………...

نمونه فرم قضائی:قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو 0

نمونه فرم قضائی:قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

تنظیم شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- موجـر / موجـرین  ………………………………………….. فرزند …………………..به شماره شناسنامه / اقتصادی /               ثبت ……………………..  ………. صادره از……….متولد سال ……………………. دارای کدملي ………………………….     ساکن…………………………………………………………………………………………………  کد پستی ……………………………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از...

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت خريد خودرو و تعويض پلاک 1 0

نمونه فرم قضائی:نمونه وكالت خريد خودرو و تعويض پلاک 1

وكالت خريد خودرو و تعويض پلاك – نمونه 1 موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………. ……………………………………… ………………. ……………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……… ….. …………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به...

نمونه فرم قضائی:قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک 0

نمونه فرم قضائی:قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک

فرستادن و دريافت پيامك به هر منظور بويژه براي اطلاع رساني و تبليغ بسيار مرسوم شده است و قرارداد پيش رو براي ارسال پيامك از طريق تلفن همراه تهيه شده است نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک ماده 1. طرفين قـرارداد اين قرارداد بين خريدار خدمات ………………………………… به نمايندگي ……………………… كه بعد...

نمونه فرم قضائی: نمونه سند اقرار به نداشتن همسر 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند اقرار به نداشتن همسر

سند اقرار به نداشتن همسر اینجانب : ……………………… فرزند آقای ……………………… و نام مادر خانم ……………. دارای شناسنامه شماره : ………………………. صادره از : ……………… متولد : ……….. ساکن  : ………. …………………. ……………………………….. ………………. ……. ………… ………. ………….. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم . تاریخ :      ...

نمونه فرم قضائی: نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان 0

نمونه فرم قضائی: نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد پیش فروش آپارتمان پیــش فروشنده : خانم / آقای : ……………………………….. فرزند (خانم/ …………………….. و آقای/ …………………………..) ش . ش ………………… صادره از ……………. متولد …………… با کُد ملی …………………………………… مالک پلاک ثبتی …………………. فرعی از پلاک  ……………………… اصلی واقع در بخش …………… ثبتی تهران مقیم تهران خیابان …………. کوچه ……………. پلاک آبی...

نمونه فرم قضائی: وصيت عهدي – براي همسر 0

نمونه فرم قضائی: وصيت عهدي – براي همسر

وصيت عهدي –  براي همسر با سپاس و ستايش خداي بزرگ و متعال و درود فراوان بر پيامبر راستين اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام و يازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبي صلي الله عليه و آله و سلم به...

نمونه فرم قضائی: نمونه گواهي امضا رفع ممنوعيت خروج همسر از كشور 0

نمونه فرم قضائی: نمونه گواهي امضا رفع ممنوعيت خروج همسر از كشور

گواهي امضا رفع ممنوعيت خروج همسر از كشور احتراماً نظر به اینکه اینجانب …………………………. فرزند………………….. به شماره شناسنامه ………………………… متولد ……………………… که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ……………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………. متولد …………………. را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و اینک قصد رفع ممنوعیت خروج...

نمونه فرم قضائی: نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دريافت ثمنيه 0

نمونه فرم قضائی: نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دريافت ثمنيه

وکالت درخواست انحصار وراثت و دريافت ثمنيه موکل ……………….. ………….فرزند ……………………… دارای شناسنامه شماره ………….  صادره از…………………….. متولد …………………….. مقیم تهران ……………………… ……………. وکیل : …………………………. فرزند ……………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از …………………… متولد ……………………. مقیم تهران …………. ……………………… مورد وکالت : ( الف ) : درخواست و دریافت گواهی حصر وراثت...

نمونه فرم قضائی: نمونه وكالت سرپرستي فرزند 0

نمونه فرم قضائی: نمونه وكالت سرپرستي فرزند

وكالت سرپرستي فرزند موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… ………………………………………………………. ……………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………. ………………………………….. …………….. ………………….. مورد...

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رضایت همسر براي پذيرش قيمومت 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رضایت همسر براي پذيرش قيمومت

سند  رضایت همسر براي پذيرش قيمومت اینجانب : ……………………. فرزند آقای ……………………….. و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره : ………………… صادره از : …………….. متولد : ………………… ساکن : …………………………………………………………….. به عنوان همسر دائم بانو : ………….. فرزند آقای ………………… و مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از……………… متولد …………………...

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رسمي اقرار به زوجيت مرد خارجي و زن ايراني 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رسمي اقرار به زوجيت مرد خارجي و زن ايراني

نمونه سند رسمي اقرار به زوجيت مرد خارجي و زن ايراني بتاریخ متن حاضر آقای …………………………… فرزند ………………….. به شماره گذرنامه ……………………. متولد …………………. تبعه کشور …………………………….. و خانم …………………………. فرزند ………………… و …………………… و به شناسنامه ……………. صادره از ………………… متولد …../ ….. / …………….. و به شماره ملی ………………….. ساکنین ……………………………………………………………….. و...

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رجوع از طلاق 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رجوع از طلاق

سند  رجوع از طلاق اینجانب : …….. ………………… فرزند آقای …… …………. …………… و نام مادر خانم …………… دارای شناسنامه شماره : ………………….  صادره از : ……………………… متولد : …….. ……. ساکن : …… ………………. ……………… ……………………………. زوج سند ازدواج شماره ………… مورخ   /   / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : …………… فرزند...