Category: فرم های قضایی

نمونه فرم قضائی: نمونه سند اقرار به زوجيت 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند اقرار به زوجيت

نمونه سند اقرار به زوجيت بتاریخ متن حاضر آقای …………………………… فرزند ……………… و ………………….. دارنده شماره شناسنامه ……………………. صادره از………………….. متولد ….. / ……. / ………. به شناسنامه سریال ………………… به شماره ملی …………………………….. و خانم …………………………. فرزند…………………… دارنده شماره شناسنامه ……………. صادره از ………………… متولد …../ ….. / …………….. به شناسنامه سریال ………………………………....

نمونه فرم قضائی: نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن 0

نمونه فرم قضائی: نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن

نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………………… متولد ……………………….. به شماره ملی …………………………. ساکن ……………………………………………………………. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کلیه مهریه که عبارت است از………………………… …………………….. موضوع قباله نکاحیه ثبت...

نمونه فرم قضائی: نمونه ترکه نامه (صورت اموال متوفی) 0

نمونه فرم قضائی: نمونه ترکه نامه (صورت اموال متوفی)

ترکه نامه بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : …………….. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : …. …………. …………………. در تاریخ   /   /   13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم...

نمونه فرم قضائی: وکالت اخذ استعلام 0

نمونه فرم قضائی: وکالت اخذ استعلام

وکالت  اخذ  استعلام مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذیصلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ……………………………….. حسب الاظهار واقع در ………………………… و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض...

نمونه فرم قضائی: قرارداد اعطای نمایندگی 0

نمونه فرم قضائی: قرارداد اعطای نمایندگی

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی ماده1: طرفين قرارداد اين قرارداد ما بين شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شركت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مديريت عاملي آقاي …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملي ………………………………..ه به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مديرعامل...

نمونه فرم قضائی: نمونه قرارداد اجاره رحم 0

نمونه فرم قضائی: نمونه قرارداد اجاره رحم

نمونه قرارداد اجاره رَحِم موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ……………………. فرزند (خانم / …………………. و آقای …………………….. ) ش.ش. ……………………. صادره از………………… متولد …………… کد ملی ………………………………. مقیم تهران به نشانی : ……………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………………………………………. کد پستی : ………………………………………………. مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم...

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران 0

نمونه فرم قضائی: نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران

نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. شهر …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………....

نمونه فرم قضائی: قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی 0

نمونه فرم قضائی: قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي  به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير : الف ) بانك …………… شعبه ……………. به نشاني ……………………………………………………….. به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف. ب) خانم / آقا     ………………………………………….. شركت……………………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در...

نمونه فرم قضائی: وکالت براي امتياز تلفن 0

نمونه فرم قضائی: وکالت براي امتياز تلفن

وکالت براي امتياز تلفن مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به…………. رشته تلفن به شماره…………….. شرکت مخابرات ایران و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات  قانونی و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید  و سپردن ...

نمونه فرم قضائی : وکالت اداری 0

نمونه فرم قضائی : وکالت اداری

وكالت اداري موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره...

نمونه فرم قضائی: قرارداد مشارکت مدنی  مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی 0

نمونه فرم قضائی: قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از : « ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . » بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم (...

سامانه ثبت نام الکترونیکی

سامانه ثبت نام الکترونیکی

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه  موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که با این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند. قبل از اجرای این قانون...

تعیین خواسته و بهای انحلال شرکت

تعیین خواسته و بهای انحلال شرکت

خواهان:…………………….. خوانده:………………………. وکیل یا نماینده قانونی:……………………………….. تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت………………. به شماره ثبت………………… دلائل و ضمائم دادخواست: تصویر مصدق اساسنامه شرکت و تصویر مصدق آخرین روزنامه رسمی ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت» احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به اتفاق خوانده، شرکت……………… به شماره ثبت………………….. اداره ثبت شرکت‌ها را تشکیل...

نمونه وکالت سرقفلی

نمونه وکالت سرقفلی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………….. ………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………….. …………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. …………. ……………………………………………………………… مورد وکالت : با رعایت...

آراء دادگاههای حقوقی

آراء دادگاههای حقوقی

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن بسمه تعالی (رای دادگاه) خانم……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی...

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی

      در خصوص تقاضای اعاده دادرسی………..به طرفیت………..نسبت به دادنامه………..دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه جهتی که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی شده موجه و مدلل می باشد و دادگاه موجبات اعاده دادرسی را موجه تشخیص می دهد به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی...

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

بسمه تعالي     رياست محترم  ديوان عالي كشور   با سلام ، احتراماً در خصوص احكام صادره از شعب بدوي و تجديد نظر مبني بر محكوميت اينجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ……… ريال جزاي نقدي طي دادنامه هاي شماره ………. مورخ ………....

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)

مشخصات شاکی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: نشانی دقیق: مشتکی عنه: نام: نام خانوادگی: نام پدر: نشانی دقیق: موضوع: تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی) تاریخ وقوع جرم: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع قضایی دادگاه شرح ماوقع:...

فرم طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

فرم طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا….. خوانده: آقای مجید…… کلاسه:………. تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره………. اینجانب زهرا………. که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده...

فرم تقاضای الزام به تقسیم ماترک

فرم تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خواهان: محمد………. خواندگان: علیرضا…….. وغیره کلاسه:…….. تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای…….. دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه…….. ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال...

فرم مطالبه نفقه فرزند

فرم مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا…….. خوانده: مهدی…….. کلاسه:…….. تعیین خواسته: نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند...

فرم  اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

فرم اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

بسمه تعالی (رای دادگاه) در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا...