تصرف عدوانی

شرح کامل تصرف عدوانی و سوالات مرتبط به آن

تصرف چیست و در خصوص چه اموال به کار میرود؟ تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی. عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور. در صورتی که این دو با …

Read More »