دیات

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال 1403

به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌ها و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ …

Read More »

دیه جنین (ماده ۷۱۶ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل هفتم – دیه جنین ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کاملب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کاملپ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، …

Read More »

دیه جراحات (ماده ۷۰۹ تا ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی)

فصل ششم ـ دیه جراحات ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه …

Read More »

دیه صوت و گویایی (ماده ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند. ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع …

Read More »

دیه چشایی (ماده ۶۹۵ تا ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پنجم – دیه چشایی ماده ۶۹۵- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است. ماده ۶۹۶- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان …

Read More »

دیه بویایی (ماده ۶۹۳ تا ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهارم – دیه بویایی ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد. ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر …

Read More »

دیه بینایی (ماده ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سوم – دیه بینایی ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری …

Read More »

دیه شنوایی (ماده ۶۸۲ تا ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوم – دیه شنوایی ماده ۶۸۲- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد. ماده ۶۸۳- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، …

Read More »

دیه عقل (ماده ۶۷۵ تا ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع مبحث اول- دیه عقل ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری …

Read More »

قواعد عمومی دیه منافع (ماده ۶۷۱ تا ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان …

Read More »

دیه پستان (ماده ۶۶۹ تا ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست …

Read More »

دیه اندام تناسلی و بیضه (ماده ۶۶۲ تا ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه ماده ۶۶۱- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره …

Read More »

دیه ازاله بکارت و افضاء (ماده ۶۵۸ تا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء ماده ۶۵۸- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲- رضایت …

Read More »

دیه دنده و ترقوه (ماده ۶۵۳ تا ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده ۶۵۳- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.تبصره – کندن دنده موجب ارش است. ماده ۶۵۴- دیه …

Read More »

دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه (ماده ۶۴۷ تا ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ماده ۶۴۷- دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف- شکستن ستون فقرات درصورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است. ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود …

Read More »

دیه دست و پا (ماده ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده ۶۳۵- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد. ماده …

Read More »

دیه فک (ماده ۶۲۹ تا ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی)

مبحث نهم ـ دیه فک ماده ۶۲۹- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد. ماده ۶۳۰- دیه فک، مستقل از …

Read More »

دیه گردن (ماده ۶۲۶ تا ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی)

مبحث هشتم ـ دیه گردن ماده ۶۲۶- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است. ماده ۶۲۷- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی …

Read More »

دیه زبان (ماده ۶۱۱ تا ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی)

مبحث ششم ـ دیه زبان ماده ۶۱۱- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.تبصره ۱- دیه از بین بردن …

Read More »

دیه لب (ماده ۶۰۷ تا ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)

مبحث پنجم ـ دیه لب ماده ۶۰۷- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود. تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به …

Read More »

دیه لاله گوش (ماده ۶۰۰ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی)

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش ماده ۶۰۰- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. ماده ۶۰۱- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک …

Read More »

دیه بینی (ماده ۵۹۲ تا ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی)

مبحث سوم ـ دیه بینی ماده ۵۹۲- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر …

Read More »

دیه چشم (ماده ۵۸۷ تا ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوم ـ دیه چشم ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با …

Read More »

دیه مو (ماده ۵۷۶ تا ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی)

فصل سوم – دیه مقدر اعضاء مبحث اول – دیه مو ماده ۵۷۶- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت …

Read More »

دیه نفس (ماده ۵۴۹ تا ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی)

بخش دوم ـ مقادیر دیه فصل اول ـ دیه نفس ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود. ماده ۵۵۰- دیه …

Read More »

تداخل و تعدد دیات (ماده ۵۳۸ تا ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی)

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. ماده ۵۳۹- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای …

Read More »

موجبات ضمان (ماده ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل ششم ـ موجبات ضمان ماده ۴۹۲- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، …

Read More »

مهلت پرداخت دیه (ماده ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری پ- در خطای محض، ظرف سه …

Read More »

مسئول پرداخت دیه (ماده ۴۶۲ تا ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم ـ مسئول پرداخت دیه ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است. ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند …

Read More »

راههای اثبات دیه (ماده ۴۵۴ تا ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی)

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول …

Read More »

ضمان دیه (ماده ۴۵۲ تا ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی)

فصل دوم ـ ضمان دیه ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به …

Read More »

تعریف دیه و موارد آن (ماده ۴۴۸ تا ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی)

کتاب چهارم- دیات بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. …

Read More »

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال ۱۳۹۷

نرخ دیه برای سال 97 ، 231 میلیون تومان برای ماه های غیر حرام، و 308 میلیون تومان برای ماه های حرام می باشد معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار گوسفند، 200 حلّه، یک …

Read More »

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل( سیصد و سی میلیون ) و بصورت تشریحی در سال ۱۳۹۹

نرخ دیه برای سال ۱۳۹۹ ، سیصد و سی میلیون تومان برای ماه های غیر حرام، و جهارصد و چهل میلیون تومان برای ماه های حرام می باشد معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار …

Read More »