شرکت با مسولیت محدود

تعریف

شرکتی است ک بین دو یا چند نفر برای امور تجارتي تشکیل شده
و مسولیت هر شریک نسبت به قروض به مقدار سرمایه خود در شرکت است

در ماده 93 ق. ت تجارت به 5 نکته توجه نماید
1-تشکیل شرکت ماده 96ق.ت
2-نام شرکت ماده 95 ق. ت
3-تعداد شرکا بین 2 یا چندنفر
4-موضوع شرکت تجاری
5-مسولیت شرکا تا میزان سرمایه خود

تصمیمات شرکت با مسولیت محدود

1- تغییر تابعیت که نیازمند اتفاق آراء است
2- تغییر اساسنامه نیازمند رضایت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه که دارای اکثریت عددی هم باشند
3-تغییر شرکاء (نقل و انتقال سهم الشرکه) حداقل سه چهارم سرمایه که دارای اکثریت عددی هم باشند
4-انحلال شرکت نیازمند رضایت دارندگان بیش از نصف سرمایه 🔹5- سایر تصمیمات نیازمند رضایت دارندگان لااقل نصف سرمایه

ارزیابی آورده ها

1-در شرکت های با مسوولیت محدود برای ارزیابی آورده های غیر نقد نیاز به کارشناس رسمی دادگستری نداریم و ارزیابی آورده های غیر نقد توسط خود شرکاء انجام می شود اما شرکاء نسبت به مبلغی که ارزیابی کرده اند مسوولیت تضامنی دارند
2- صرف تقویم آورده ی غیرنقد پیش از قیمت واقعی کلاهبرداری نیست بلکه در صورتی کلاهبرداری است که همراه با وسایل متفلبانه باشد

انتقال سهم الشرکه شرکا

در این نوع شرکت انتقال سهم الشرکه منوط به دو اکثریت :

1 دارای دو ربع سرمایه
2 اکثریت عددی

توجه نماید ک برای انتقال سهم الشرکه به غیر شریک نیاز به دو اکثریت است انتقال به شریک نیاز ندارد

هیأت نظارت

طبق ماده 109 در هر شرکت با مسولیت محدودی ک عده شرکا از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب ای هیأت الزامی است

وظایف هیت نظارت

1-دعوت مجمع عمومی شرکا
2-تحقیق و حصول اطمینان به پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی
3-رسیدگی به شرکت نامه و حصول اطمینان به اینکه میزان ارزیابی آورده غیر نقدی دران قید شده است
4-رسیدگی و مورد صداقت قرار دادن دفاتر و اسناد شرکت و دادن گذارش سالانه مجمع عمومی شرکت

 

نکته ها

1_روابط شرکا تابع اساس نامه است

2-مجبور کردن شریک با هیچ اکثریتی مبنی بر افزایش سرمایه پذیرفته شدنی نیست

3-انتقال سهام فقط با سند رسمی

4-شرکت توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود

5-تقسیم سهم الشرکه به اوراق تجاری ممنوع است