آخرین خبرها

آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر؟

تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضی از قضات، صدور حکم به تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند.
اما اکنون به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: “مشکل ممنوع الخروجی زوج تا زمان تعیین تکلیف پرونده باقی است و بعد ازموارد منع که در این ماده قانونی قید شده٬ مرتفع میگردد.

معسر کیست؟؟ درخواست اعسار چیست؟

معسر کسی است که بعلت عدم استطاعت مالی٬ قادر به پرداخت بدهی خود( اعم از دیه ٬ مهریه ٬ نفقه و…)نباشد.
در این صورت فرد مدیون باید درخواستی به مرجع محترم قضایی تقدیم کند که به آن درخواست اعسار میگویند

انتشار توسط 8 تم