تشریفات شکایت در دادسرای انتظامی قضات

تشریفات شکایت در دادسرای انتظامی قضات:
فرم مخصوص ندارد و شکوائیه دراوراق معمولی نوشته می شود،فقط باید در تنظیم شکوائیه نکاتی رعایت شود. مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات:
1- اصل شکایت و فتوکپی آن
2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
3- مدارک و دلائل مثبت شکایت
4- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
5- امضاء شکایت توسط شخص شاکی
6- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی
7- ابطال تمبر قانونی به شکوائیه
دیگراینکه شاکی حتما می بایست شکایتش مستند به مواد قانونی قانون و آئین نامه نظارت بر عملکردقضات باشد و علت طرح شکایتش راصریحابیان نمایدوالا اصلا در بدو امرپرونده پذیرش نشده و به شعب دادیاری ارجاع نمی شود.

آدرس جهت ارایه شکایت:
تهران – پانزده خرداد – کاخ دادگستری – طبقه دوم
دادسرای انتظامی قضات

 

فرم شکایت انتظامی از قاضی

شاکی:

مشتکی‌عنه:

شماره پرونده:

موارد تخلف:

دلایل و مدارک:

سابقه شکایت انتظامی:

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

احتراما” در پرونده کلاسه ….شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه …تهران موضوع شکایت اینجانب …علیه آقای … تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای …. – بازپرس محترم شعبه – رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.

امضاء شاکی

رویه عملی:

 بطور معمول، شکایت به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه طی شرحی به مسئول مافوق اداری قاضی مشتی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده امر می نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت به حضور می نماید و در صورت عدم پذیرش دفاع وی، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. متعاقب صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

به موجب قانونِ نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه 90 تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیریِ قضات محسوب می‌شود:
اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
رفتار خلاف شأن قضائی (تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار