نحوه تنظیم تقاضانامه ثبت موسسه

در ابتدا تقاضانامه نام و مشخصات تقاضاکنندگان ثبت موسسه درج می شود.
بند اول : نام انتخابی برای موسسه درج می شود.
بند دوم : هدف و مقصود از تشکیل موسسه در این بند نوشته می شود.
بند سوم : تابعیتی را که موسسه خواهد داشت درج می شود. ( مثلاَ دارای تابعیت ایرانی است ) .
بند چهارم : مرکز اصلی فعالیت موسسه و آدرس و نشانی آن به طور کامل و صحیح نوشته می شود.
بند پنجم : چنانچه موسسه دارای شعبی نیز باشد مرکز شعب نیز نوشته می شود.
بند ششم : اسامی کلیه موسسین موسسه ( نام و نام خانوادگی ) کلاَ نوشته می شود.
بند هفتم : تاریخ تشکیل موسسه درج می شود.
بند هشتم : در این بند مدیرانی که از طرف موسسین انتخاب شدند با مشخصات کامل نوشته شده و همچنین کسانی که از طرف موسسین به آن ها حق امضاء تفویض شده است با مشخصات کامل نوشته می شوند.
بند نهم : اگر موسسه دارای شعبی نیز باشد اسامی مدیرانی که برای آن شعب انتخاب و معین شده اند درج می شوند.
بند دهم : دارائی موسسه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی به طور مشخص و با تعیین میزان آن ها درج میشود.
توجه : کلیه موسسین بعد از تکمیل تقاضانامه باید ذیل آن را با ذکر مشخصات امضاء کنند.

  • تقاضا نامه ثبت موسسه

امضاء کننده ذیل …………… موسسه …………………..
ثبت موسسه مزبور را با مشخصات ذیل تقاضا می نمایم :
1. نام موسسه ………………………………………..
2. مقصود از تشکیل ………………………………..
3. تابعیت …………………………………………..
4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ………………………………………………………….
5. مرکز شعبه مختلفه ……………………………………………………………………….
6. اسامی موسسین ………………………………………………………………………….
7. تاریخ تشکیل ……………………………………………………………………………
8. مدیر یا مدیران موسسه و اشخاصی که از طرف موسسه حق امضاء دارند ……………………………………………………………………………….
9. اسامی مدیران شعب ………………………………………………………
10 . دارائی موسسه …………………………………………………………
امضاء موسسین

  • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین

در تاریخ ………….. روز ……………… ساعت ……………….. اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1. اساسنامه موسسه مشتمل بر ……………………… و ماده و ………………………. تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید.
2. تقاضانامه موسسه به امضای کلیه شرکاء رسید.
3. جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و  دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :
الف ) آقای / خانم ……………….. به سمت رئیس هیات مدیره
ب ) آقای / خانم ………………… به سمت مدیر عامل
ج ) آقای / خانم ………………… به سمت عضو هیات مدیره تعیین و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مشترک آقای / خانم ……………….. و آقای / خانم ……………… همراه با مهر موسسه معتبر است.
4. هر یک از اعضای هیات مدیره ، با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت کردند.
5. مبلغ ……………… ریال سرمایه موسسه ، از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار …………… موسسه قرار گرفت و ……………. با امضای ذیل در این صورتجلسه اعلام وصول کردند.
6. ( در صورتی که مراحل ثبت توسط وکیل انجام شود یا به احدی از شرکا وکالت داده شود ) به آقای / خانم …………….. وکالت و اختیار تام داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این موسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء کند.
ردیف                             نام و نام خانوادگی شریک                                  امضاء
1                                …………………………..                                  ……………….
2                                ………………………….                                  ………………..
3                                 ………………………..                                    ……………….
4                                ………………………..                                     ………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *