آخرین خبرها

جدیدترین مبلغ دیه اعضای مختلف بدن سال ۹۶

میزان دیه از سوی دادگاه طبق قانون مجازات اسلامی برای جنایت و تصادفات جرحی تعیین می‌شود و البته طی سال‌های اخیر با توجه به تورم میزان دیه به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است به طوری که میزان دیه در سال 95 نسبت به سال 74 حدود 53 برابر شده است.

در ادامه گزارش مبلغ دیه اعضای بدن بر اساس نرخ دیه کامل در سال 1395 شده است.

همه مو: 000/000 /190 تومان
شاید برخی فکر کنند مو ارزش چندانی نسبت به سایر اعضای بدن ندارد و در نزاع‌ها دستاورد خوبی برای زورآزمایی به حساب می‌آید اما در قانون آمده است که اگر در نزاعی موی سر یا صورت مردی به طور کامل از بین برود و دیگر نروید، فرد خاطی باید دیه کامل بپردازد (190 میلیون تومان) و اگر موی مرد مجددا بروید نسبت به موی سر ضامن اَرش است (ارش به خسارتی گفته می‌شود که در قانون مقدار دقیق آن مشخص نشده است و قاضی آن را مشخص می‌کند) و اگر رویش مجدد در خصوص ریش مرد باشد فرد باید یک سوم دیه کامل را بپردازد. (63 میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان). همچنین بر اساس ماده 577 قانون مجازات اسلامی، کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل یک زن را شامل می‌شود و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. (در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.)

یک چشم: 000/000 /95 تومان
چشم‌ها هم جزو اعضای حساس بدن محسوب می‌شود. در قانون آمده است اگر در نزاع یا درگیری دو چشم سالم از بین برود باید دیه کامل (190 میلیون تومان) پرداخت شود و اگر یک چشم به تنهایی آسیب ببیند باید نصف دیه (95 میلیون تومان) پرداخت شود. باید بگوییم تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسان هستند حتی اگر از لحاظ ضعف و بیماری و شب‌کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند. گاهی در نزاعی ممکن است پلک فرد آسیب ببیند در این صورت دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل (190 میلیون تومان) خواهد بود و دیه پلک‌های بالا یک سوم دیه کامل ( 63 میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان) و دیه پلک‌های پایین نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) است.

دنده: 000 /750 /4 تومان
در ماده 653 آمده که دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه کامل (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه) و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک صدم دیه کامل (یک میلیون و نهصد هزار تومان) است. البته یک تبصره هم وجود دارد، آن هم اینکه کندن دنده موجب ارش است. بر اساس ماده ۶۵۵ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل (190میلیون تومان) و هر کدام از آن‌ها موجب نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) است.

دست و پا: 000/000 /95 تومان
قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است (95 میلیون تومان) خواه شخص مصدوم دو دست داشته باشد، خواه یک دست. طبق ماده 636 قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصب دیه کامل (95 میلیون تومان) است. قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کار‌شناس مورد وثوق است. بر اساس ماده ۶۴۱ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل (19 میلیون تومان) است. بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت ( 6میلیون و سیصد و سی هزارتومان) است.

یک گوش:000/000 / 95 تومان
طبق ماده 600 از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل (190 میلیون تومان) دارد و از بین بردن هر یک از آن‌ها نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) را شامل می‌شود. اگر در نزاع و یا تصادفی نرمه گوش از بین برود باید یک ششم دیه کامل (31میلیون و ششصد و سی و سه هزار تومان) پرداخت شود. پاره شدن لاله یک گوش یک ششم دیه کامل دارد و پاره کردن نرمه یک گوش یک نهم دیه کامل است (21 میلیون و صد و یازده هزار تومان) و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ارش ثابت است. هر‌گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا باعث سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه‌ای دارد.

بینی: 000/000 /190تومان
قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد (190 میلیون تومان) و از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، دیه کامل (190 میلیون تومان) دارد اما اگر نرمه بینی در یک دفعه، تمام و یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل (150 میلیون تومان) و برای استخوان ارش تعیین می‌شود. در ماده 593 قانون مجازات اسلامی شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب آسیب رسیدن به بینی یا از بین رفتن آن شود، دیه کامل (150 میلیون تومان) دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل (19 میلیون تومان) و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است. طبق ماده 549 اگر هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ آسیب ببیند باید یک سوم دیه کامل ( 63 میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان) پرداخت شود.

یک لب: 95/000/000 تومان
طبق ماده 607 از بین بردن دو لب، دیه کامل (190 میلیون تومان) و هر یک از لب‌ها نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) را دارد. حال اگر در درگیری مقداری از لب از بین برود آن مقدار نسبت به تمام لب محاسبه می‌شود. حالا اگر در جنایت و درگیری یک یا دو لب و یا قسمتی از آن جمع بشود، موجب ارش است و قاضی میزان دیه آن را مشخص می‌کند. طبق ماده 609 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران جنایتی که باعث سست یا فلج شدن لب‌ها شود موجب دو سوم دیه یک لب (دیه یک لب 95 میلیون تومان و دو سوم این مقدار 63 میلیون تومان و سیصد و سی سه هزار تومان میلیون تومان) می‌شود.

دندان: 000 /500 /9 تومان
از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت گانه طبق ماده 616 دیه کامل (190 میلیون تومان) دارد که به این ترتیب است: دندان جلو از پیش، چهارتایی، نیش که هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل (نه میلیون و پانصد هزار تومان) دارد. دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) دارد. طبق ماده 618 هر‌گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به‌‌ همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد. در ماده قانونی 621 کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه‌‌ همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ستون فقرات: 000/000 /19تومان
طبق ماده 647دیه شکستن ستون فقرات به این ترتیب است: شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده در آید موجب دیه کامل (190 میلیون تومان) است. شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع شود مانند اینکه مصدوم توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل (190 میلیون تومان) است. شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل (19 میلیون تومان) است.

زبان:000/000 /190تومان

در ماده 611 قانون مجازات قطع یا از بین بردن تمام زبانِ گویا مستوجب پرداخت دیه کامل (190 میلیون تومان) است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروفی که فرد دیگر نمی‌تواند تکلم کند، محاسبه می‌شود. این ماده دو تبصره دارد. اول اینکه دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم فرد آسیب دیده تعیین می‌شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است. تبصره دوم اینکه شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند گویا محسوب می‌شود.

گردن: 000/000 /190تومان

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل (190 میلیون تومان) و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است. طبق مواد قانونی 627 و 628 اگر شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن باشد و مانع فرو بردن یا جویدن غذا یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

یک فک:000/000 /95 تومان

قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل (190 میلیون تومان)، هر کدام از آن‌ها نصف دیه کامل (95 میلیون تومان) و مقداری از آن‌ها به‌‌ همان نسبت دیه دارد. طبق ماده 630 دیه فک مستقل از دیه دندان و سایر اعضا است و اگر با فک، دندان یا غیر از آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

مقدار دیه از سوی دادگاه برای جنایت و حادثه‌ای که به وقوع پیوسته تعیین می‌شود و تخفیفی برای دریافت آن در کار نیست مگر اینکه شاکی رضایت دهد یا راضی به تخفیف شود. حالا اگر فرد مقصر بر اثر درگیری فوت کند، پرداخت دیه هنوز پا برجاست و لازم است که دیه او از ماترکی که از وی باقی مانده پرداخت شود. همچنین اگر فردی در یک دعوای دسته جمعی کشته یا زخمی شود یا مثلا جنازه‌اش را در خیابان پیدا کنند و مشخص نشود چه کسی قاتل است، دیه از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان معتقد به سایر ادیان متفاوت است. اکثر فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد توافق نظر دارند و در این مورد میان فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. البته بر اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. همچنین بر اساس قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دیه زن و مرد در تصادفات یکسان است.
معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر صد شتر، شامل موارد دیگری از جمله صد گاو، هزار گوسفند، دویست دست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم می‌شود که مجرم، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر طرفین با هم توافق کنند، می‌توانند قیمت مورد انتخاب‌شده را بپردازند.
تغییر در میزان نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخ روز میزان آن را تعیین می‌کند. 16 اسفند سال 94 بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نود و سومین نشست خبری خود درباره نرخ دیه در سال آتی گفت: بر اساس قانون قوه قضائیه موظف است با بررسی‌های لازم قیمت دیه برای سال بعد را اعلام کند. طبق بررسی‌های ما و همچنین در جلسه مسئولان عالی قضایی که هفته گذشته برگزار شد، با لحاظ بررسی‌های میدانی، کارشناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال 95، 190 میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد.
بر این اساس، نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر ۲۵۳ میلیون و سیصد هزار تومان محاسبه می‌شود. این افزایش که روند آن را به ترتیب سال‌های سپری شده در جدول زیر مشاهده می‌کنید، پیش از هر چیز نشانگر تورم چشمگیر و شدید حاکم بر کشورمان در یک دهه اخیر است؛ تورمی که برخی معتقدند با توجه به آن، باید نرخ دیه بیش از آنچه تعیین شده است، معین می‌شد.
بر این اساس، نرخ دیه در سال 88 نسبت به سال 87 هیچ تغییری نداشته است و بیشترین نرخ تغییرات دیه متعلق به سال 93 است که نسبت به سال گذشته‌اش(سال 92) با جهشی 37 میلیون تومانی رو‌به‌رو بوده و در این بین کمترین تغییرات نرخ دیه مربوط به سال 76 است که نسبت به سال گذشته‌اش با افزایشی 700 هزار تومانی رو‌به‌رو بوده است.
نرخ دیه اعضای بدن در سال 95
اگر کسی کشته شود تکلیف او مشخص است و دیه کامل به بازماندگانش تعلق می‌گیرد، اما گاهی در نزاع یا تصادف جرحی مشکلی پیش می‌آید و فرد از ناحیه‌ای دچار جراحت می‌شود. در این زمان است که دادگاه و پزشکی قانونی طبق ماده‌های قانونی مقدار دیه را مشخص می‌کنند.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن ۴۹۵۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

……………………………..

نکته :  جهت مشاهده کلیه فرمهای قضایی کلیک نمایید.
نکته :  جهت مشاهده کلیه قوانین مرتبط به دیه کلیک نمایید.


مشاوره رایگان قضایی

کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان اقدام نمایند.

 

۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰ پاسخگوی تلگرامی به زبان انگلیسی و  فارسی


لیست لینکهای مفید امور قضایی 

جهت ثبت دادخواست و پیگیری دادخواست کلیک نمایید

لطفا جهت ارایه و پیگیری شکوائیه کلیک نمایید

لطفا جهت مشاهده ارایه و پیگیری لایحه کلیک نمایید

لطفا جهت مشاهده ارایه و پیگیری اظهارنامه کلیک نمایید

لطفا جهت مشاهده نهادهای وابسته به قوه قضاییه و سازمانهای تابعه کلیک نمایید

لطفا جهت محاسبه هزینه دادرسی کلیک نمایید

انتشار توسط 8 تم

140 نظر

 1. باسلام من ۳ماه پیش تصادفی کردم که دراین تصادف جراحات من به شکل زیر است و۳بارم معاینه مجدد داشتم،نیم در رفتگی مفصل راست استرنو کلا ویکلالر که در مدت طول درمان،درمان بصورت غیرجراحی انجام شد،ولی درمان و بهبودی حاصل نشد،بیرون زدگی مفصل scوجود داردکه فرددچار عوارض دایمی میباشد.اینارو پزشک معتمد نوشته ونظر داده خواستم ببینم درصد دیه منچقدمیشه با تشکر

 2. سلام
  من تصادف کردم ودوتا ازدندانهای جلوشکسته وبه عصب رسیده
  صورتم پاره شده اززیرچشم چپ تانوک بینی
  استخوان گونه ام هم شکسته
  استخوان ترقوه راستم هم شکسته
  میخواستم بدونم که چقددیه به من تعلق میگیره

 3. سلام.چند مدت پیش بنده بر اثر سانحه تصادف دچار صدمات ذیل شده است،بزرگواری کنید به من بگید دیه من چقدر خواهد شد.
  ۱،خراشیدگی حاره بالای ابروی چب و گونه چب
  ۲،خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چب که ارش ان دو دهم درصد دی کامل تعیین شده است
  3،سیاه شدگی پیرامون چشم چپ اقدام ران راست
  ۴،کبودی کدام کتف راست و پهلوی چب در دو ناحیه شت دست راست و قدم زانوی راست اقدام شکم
  ۵،جراحت دامی بند میانی انگشت چهارم دست چب
  ۶،جراحت حاره کتف راست که ارش ان نیم دهم درصد دی کامل تعیین شده است
  ۷،جراحت حاره خلف ارنج چب و بند میانی انگشت دوم و سوم دست چب وبن اول انگشت چهارم دست چب و بند اول انگشت پنجم دست چب و پشت دست چب وبن اول انگشت دوم دست راست وبن میانی انگشت سوم ،چهارم وپنجم دست راست سرینی راست

 4. سلام.چند مدت پیش من بر اثر سانحه تصادف دچار صدمات ذیل شدم،بزرگواری کنید به من بگید دیه من چقدر خواهد شد.
  ۱،خراشیدگی حارصه بالای ابروی چب و گونه چب
  ۲،خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چب که ارش ان دو دهم درصد دی کامل تعیین شده است
  3،سیاه شدگی پیرامون چشم چپ و قدام ران راست
  ۴،کبودی قدام کتف راست و پهلوی چب در دو ناحیه و پشت دست راست و قدم زانوی راست وقدام شکم
  ۵،جراحت دامیه بند میانی انگشت چهارم دست چب
  ۶،جراحت حارصه کتف راست که ارش ان نیم دهم درصد دی کامل تعیین شده است
  ۷،جراحت حارصه خلف ارنج چب و بند میانی انگشت دوم و سوم دست چب وبند اول انگشت چهارم دست چب و بند اول انگشت پنجم دست چب و پشت دست چب وبند اول انگشت دوم دست راست وبند میانی انگشت سوم ،چهارم وپنجم دست راست و همچنین سرینی راست

 5. در تصادفی بینی من شکسته و از حالت عادی خارج شده قبلنم یبار شکسته شده بود سرمم یه شکستگی داشت همچنین فکم به چپ کشیده شده ولی درد نداره فقط از حالت عادی خارج شده خاهشا درصد دیه رو به ما توضیح بدین با تشکر

 6. سلام بادوستم بحثم شد دو ساب پیش پرده گوش منو پاره کرد امسال عمل کردم میخواستم ببینم هزینه دیه چقدر میشود

  • سلام من پنج بخیه از کنار گوشم روی فکم افتاده .10تابخیه داخل دستم افتاده خواهشا مقداردیه من چقدر میشه؟

 7. سلام علیگم

  قربان بنده در محل کارم که ساختمان سازی هست متاسفانه دست چپ من موقع کار در محل کارم لای قرقره مونده و هر چهارتا انکشتم لح شده بود؛ که متاسفانه انگشت شماره دو و سه مورد عمل جراحی قرار کرفت و فقط انگشت سوم تاندوم قطع کرده بود از ناحیه بند اول و بند دوم دقیقا از اونجایی که بند اول انگشت تا میشه وبه لطف خدا با تلاش پزشگ معالجم مورد عمل جراحی قرار کرفت؛ شایان ذکر است انگشت چهارم و سوم هم از ناحیه ناخن سیاه و کبود شده ؛ لطفا در این زمینه راهنمایی کنید به نظر شما تقریبا چقدر باید به من دیه بدهند ممن ن از راهنمایی شما

  اجرکم عندالله

 8. امید آفریدون

  سلام مادرم درتصادف ماشین؛استخوان پشت دست راستش که به انگشت متصل میشود شکسته است وتحت عمل جراحی قرارگرفته میخاستم ببینم چقدر دیه بهش تعلق میگیره

 9. سلتم خسته نباشی من با موتور تصادف کرد پزشک قانونی این موارد و تشخیص داد لطفا دیه موارد بالا رو محاسبه کنید ممنون
  ۱_ متلاححه زیر چانه ۲_دامیه در قسمت آرنج ۳_حارصا ناحیه آرنج ۴_حارصه در ناحیه قدامی زانو ۵_حارصه در ناحیه ساق پا ۵_ هماچوری ۶_ کبودی در ناحیه ساق پا

  • سلام حدود ۳ ماه پیش از پشت موتور پرت شدم و پزشکی قانونی رفتم این موارد را برایم نوشتن میحواستم بدونم دیه من چه مقدار است . ۱. اسیب شدید نسج نرم زانوی چپ به همراه پارگی رباط کشککی که تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گرفته۲. پارگی یکی از رباطهای انگشت اول دست چپ به همراه نسوج نرم که تحت عمل جراحی تعبیه یک عدد پین ارتوپدی قرار گرفته۳ . کانون جراحت حارصه روی انگشن های پای چپ در دو ناحیه . تورم متوسط خلف پای چپ. کانون خراشیدگی ساق راست – روی پای چپ. بند انتهای انگشتهای دوم و سوم وچهارم دست چپ. کبودی بازوی چپو بازوی راست .‌ که بعد از عمل جراحی دچار لخته شدم و به اصلاح پزشکی امبولی شدم و هم اکنون در حال مداوا هستم . میخواستم بدونم دیه ای که برایم در نظر میگیرن. چه مقداره و لخته خون هم شامل دیه میشود؟؟ ممنون

 10. در یک تصادف ساق پای بنده بطور کامل شکست یعنی هم نازک نی هم درشت نی هردو کاملا شکست چقدر دیه بمن تعلق میگیره؟

 11. سلام ببخشید من یک تصادفی انجام دادم که باعث شکستگی ران وپاره شده کبد که طول ۷سانت و عمق ۵سانت هست
  و شکستن بینی و بریدگی از کامل بالای پلک ببخشید چقدر دیه میتونم بگیرم

 12. با سلام در تصادف ناحیه سر اینجانب ضربه خورده و منجر به ده بخیه در ناحیه سر و اختلال در حافظه کوتاه مدت اینجانب شده بطوریکه دو روز این اختلال طول کشیده و در ناحیه صورت و دست و پا جراحتهای سطحی برداشته و کوفتگی شدید و کبودی زیر زانو شده . میزان دیه را می خواستم بدونم

 13. سلام توی یک تصادف دچار جراحت سطحی زانو تورم بینی و شکستگی استخوان بازو شدم. به گفته پزشک معالج شکستگی به صورت خرد شدگی هست و ممکنه دامنه حرکتی دست راستک کاهش پیدا کنه. مجموع دیه بنده به خاطر جراحتهای وارد شده چقدر هست؟

 14. پام از مفصل زانو‌تا بالایه رانم نزدیک به آلت تناسای زیر کامیون له شده دور تادور رونم ولی استخوانم‌ نشکسته جراحتم شدید بوده و سه ماه تو بیمارستان بودم گوشت پام هر چپد روز دبریت شده و کم کم گوشت گرفته واز پای‌دیگرم پوست کندن وگرافت کردن الان شیش ماهه افتادم بسختی راه میرم لطفا حدود دیه من را بفرمایید

 15. سلام
  من بادعموي خانومم درگیر شدم که 0.5% ديه بابت کبودی یکی از بازوهاش از پزشکی قانونی نامه گرفته، من هم بخاطر کبودی چشم راستم 0.5% از پزشکی قانونی نامه گرفتم. ديه بنده با توجه به نرخ جدید پیه تو سال ۹۶ چقدر میشه و پیه ایشون چقدر؟

  • تهاتر خواهد شد
   اگر منظور پنج درصد باشه میشه ۵ دینار شرعی
   هر دینار شرعی از قرار ۲۱۰/۰۰۰ هزار تومان
   ۵*۲۱۰/۰۰۰= دیه هرکدوم شما
   از طرفی چون میزان دیه هردوتا یکی هستن هیچ‌کدوم نه دیه میدین و نه میگیرین

 16. دیه فلج شدن دوطرفه زوج ۷ چند درصد دیه دارد

 17. سلام
  من تو تصادف لای انگشت پام پلاتین شده و دستمم پلاتینه بینیمم شکسته .لطفا بفرمایید چه مقدار دیه تعلق میگیره؟

 18. سلام توی کارخانه از ارتفاع سقوط کردم و پای راستم از ناحیه انتهایی انگست شست شکسته شد ، چقدر دیه رو شامل میشه ؟

  • در صورت بهبودی بدون عیب و نقص ۸۰ دینار شرعی
   هر دینار دویست و ده هزار تومان

  • باسلام.من6ماه پیش سرکارنصب کمد دستم رواره دیسکی زدقسمت شست دست چپم.وسط بند دوم اصابت کردو استخان هم قطع شد.پیوندکردن ولی خم نمیشه هنوزم دردو بیحسی دارم.کج هم هست.فقط دکوره.میخاستم بدونم بااین احوال دیه انگشت بی استفادم چقدر میشه؟

 19. با سلام من دست چپم حین تصادف طوری دچار حادثه شد که از مچ فریز ( دیگر قابل حرکت نیست) و انگشتانم و همه تاندونهای دستم از آرنج تا خود انگشتان قطع شدند به طوری که تاندون از زانوهام گذاشتن الان هم حرکت کمتری دارند اگر لطف کنید و اعلام کنید دیه آن چقدر می شود.
  با تشکر

 20. سلام من توی یه تصادف که عابر بودم استخوان پای راستم خورد شد از زیر زانو تا نزیدیک مچ وپلاتین گذاشتن وچند کبودی در صورت /شکستن نصف دندون شماره 2بالا.زخم های جزیی دیگه داشت خواستم بدونم چقدر بهم دیه تعلق میگیره ممنون میشم راهنمایی کنید

 21. با سلام خانم بنده تصادف کرده دچار سانحه از ناحیه شانه شده که جا انداختیم و هیچ دکتری تشخیص دررفتگی را نفهمیده الا یک شکسته بنده عادی که دست را از ناحیه شانه جا انداخت، از ناحیه گردن گرفتگی و از ناحیه ستون فقرات سایدگی که با دارو به مبلغ150000 تومان درمان میشود، پزشک قانونی جالبه نوشته گشیدگی عضلات شانه و گردن،؟؟؟؟ و ستون فقرات رو غید نگردن ممنون میشم دیه را بفرمایید متشگرم

 22. باسلام.درتصادف رانندگی.استخوان ران پایه راستم شکسته.دیه آن چقدر میشود. باتشکر

 23. سلام من تصادف كردم ٦/١/٩٦وخيلي داغون شدم ماشين كه هيچي ازش نموند رفت ضايعاتي ٤٠٥مدل٩٢صفر بخدا من هم گوشت سمت چپ قطع شد موهاي سمت چپ نصفشون ديگه رشد نميكنن گردن سمت راست مشكل دارم كج شد ستون فقرات ضربه خيلي شديد ديده كه تا الان به زور نفس ميكشم دست راستم كه قطع شد كه نصف استخون گم شد الان كج شده مشكل دارم زانو راست هم شكستگي داره لطفا بگيد چقدر ديه دارد بدبخت شدم لطفا پاسخ بدهيد ؟

 24. سلام..من ی سربازم که با یکی از کادرها بحثم شد که با باعث درگیری بین من او شد داخل جنگ کتف من در رفت گردن و کمرم با ققسه سینه ام سیاه شد میخواستم ببینم دیه یه من تعلق میگره ؟

 25. سلام من چند روز پیش تصادف کردم موتور به موتور بیمه هم نداره موتورم پشت سر شاکی 4بخیه خورده میخواستم بدونم دیگه اش چقدر است

  • دوست عزیز در صورتی که شاکی گواهینامه نداشته باشه میزان تقصیر ۵۰٪ ، ۵۰٪ خواهد بود و شما نصف دیه را پرداخت خواهید کرد

 26. سلام،مادر من در اثر جراحی هیپ در مفصل سمت راست دکتر جراح شریان پای مادرم را قطع و باعت قطع عضو پای راست شد و کلیه پزشکان حاضر مشکل را جراح اول میدانن.امکانش هست کمک بفرمائید؟

 27. سلام من چند وقت پيش تصادف كردم ميخواستم ازتون خواهش كنم ببينم ديه بهم چقدر تعلق ميگيره!!!!
  ١-جراحت پيشاني سمت راست (داميه) كه با اسكار معيوب بهبودي يافته است و حسب تبصره ٤ماده٧٠٩ديه مقدر مقدر٢-
  ارش از بين رفتن مقداري از نسج پوست پيشاني سمت راست نيم درصد(٠/٥٪‏)از ديه كامل انسان٣-ارش تورم زير پوست سر در ناحيه پيشاني نيم درصد (٠/٥٪‏)از ديه كامل انسان تعيين ميگردد٤-از بين رفتن به ميزان بيست درصد از موهاي ابروي راست كه رويش مجدد ندارد ساير ضايعات ديه مقدر دارند

 28. سلام انگشست شستم رفت لای دستگاه و از نوک ترکید ولی بخیه نخورد . ناخن افتاد و بعد از دوماه ناخن در نیامد و بطور ناقص و زشتی شده . دیه بنده چقدر میسه ؟لطف میکنید

 29. سلام انگشست شستم رفت لای دستگاه و از نوک ترکید ولی بخیه نخورد . ناخن افتاد و بعد از دوماه ناخن در نیامد و بطور ناقص و زشتی شده . دیه بنده چقدر میسه ؟لطف میکنید

 30. سلام خسته نباشيد من دو سال پيش توي محل كارم حادثه ديدم و از ارتفاع چهار متري سقوط كردم و آرنج دست راستم شكسته و مفصل آن بدجوري شكسته و همچنين لگن پاي راستم نيز از دو ناحيه شكسته است ميخواستم ببينم درصد نقض عضوم چقدر ميشه براي هركدام از قسمت آسيب ديده ام؟؟؟؟ ضمنا چطوري ميشه درصد ها رو به ريال ببينم چقدر ميشه؟؟؟ به عنوان مثال 12% يا ……؟؟؟ ممنون از لطف شما؟//

  • دوست عزیز
   روش آسانی که هست
   هر دینار شرعی ۲۱۰/۰۰۰ تومان
   دیه کامل مرد ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
   دیه کامل ۱۰۰۰ دینار شرعی
   ۱۲٪ میشه ۱۲۰ دینار شرعی
   به عبارتی هر ۱℅ میشه ۱۰ دینار شرعی
   پس ۱۲٪ میشه ۱۲۰ دینار شرعی
   ۱۲۰* ۲۱۰/۰۰۰ تومان= دیه ۱۲٪ به تومان

 31. با سلام
  من با راکب موتور بودم ک با ماشینی تصادف کردم .
  جراحات بر این اساس است.
  ترومای سر ، ترومای ارنج ،ترومای انگشت ، ترومای روی پا ،ترومای زانو، کبودی سمت راست پهلو خراش سمت راست پیشانی بالای ابرو ، زخم و خراش زیر ارنج دست به مساحت یک کف دست ، خراش و زخم نسبتا عمیق زانو به اندازه یک سکه، کبودی ناخن و خون مردگی انگشت، زخم و خراش بر روی پا (محل مسح پا)
  ممنون میشم دیه رو مشخص کنید.

  • سلام تو این مواقع مهم نیست چقدر طول زخم مهم عمق زخمه که تا چه مقدار باشه مگر اینکه زخم از یه ناحیه به ناحیه دیگر کشیده شده باشه مثال از روی زانو تا روی ساق

 32. سلام من و پدرم تو یه دعوا آسیب دیدیم پزشک قانونی زیر چشم ، گونه ، مخاط لب من و 2 ناحیه از قفسه و گردن پدرم رو آثار کبودی بر اثر ضربه جسم سخت اعلام کرده . لطفا بگید دیه این 5 قسمت که عرض کردم چقدر دیه داره ؟

 33. سلام
  خانمم چند وقت پیش تصادف کرده، خانمم دچار شکستگی آرنج دست راست از ۴ ناحیه و مادر خانمم دچاره شکستگی مهره دهم ستون فقرات و همینطور آسیب از ناحیه گردن شدند.
  میخواستم میزان دیه را بدانم.

 34. سلام.همسر من ۳هفته پیش هنگام برگشت از محل کار تصادف میکنن.وباعث شکستگی دو استخوان ساق دست و انگشتانشون میشه.یک بند و نیم از انگشت اشاره شون هم قطع شده…
  لطفا میزان دیه رو مشخص میکنید؟؟
  ممنون از لطفتون

 35. سلام خسته نباشید من در ماموریت کلیه راستم کامل از بدنم خارج شده چند درصد نرخ دیه دارد

 36. مژده پزشکیان

  با سلام .شوهرخواهرن با ماشین من درجاده دراثرخواب الودگی و واژگونی ماشین دچار صانحه شده و صدمات جرحی به او وارد شده لطفا مبلغ دیه که توسط بیمه شخص ثالث به اوتعلق میگیره رو محاسبه بفرمایید(بیمه بدنه ماشین ندارم).
  شکستگی جمجه و عمل جراحی و نقصان حافظه کوتاه مدت
  وعدم تعادل در راه رفتن
  شکستگی دنده 5و6و7
  تغیرحالت مهرهای 6و7 گردن و 1و3 کمر
  ایجاد کبودی در دست هر دو دست کبودی پشت هر2پا
  باتشکر از لطف شما

 37. باسلام و احترام
  بنده حدود 7 ماه قبل بینی خود را عمل جراحی زیبایی کردم و متاسفانه برخلاف خواسته ی من که بینی طبیعی می خواستم نتیجه ی عمل دکتر بینی سربالا و کاملا مصنوعی و غیر قرینه و نامتقارن که با سایر اجزای صورتم هماهنگی ندارد شد
  من در صورت شکایت از ایشون میتوانم هزینه ی عمل و دیه بینی دریافت کنم؟ وشکایت بنده نتیجه بخش خواهد بود؟
  ممنونم

 38. سلام.در حین بارگیری در انبار کارخانه و جابجایی اجسام سنگین و مداوم کار سنگین از سه مهره دیسک کمرم دچار پارگی و بیرون زدگی شده ام که پزشکی قانونی تایید کرده ولی کارشناس اداره کار 50_50 مقصر دانسته,البته با دروغ مدیر داخلی که گفته بنده 80%راننده لیفتراک و گاها کارگر انبار بوده,لطفا بفرمایید دیه چقدر تعلق میگیرد…
  ممنون

 39. تصادف با ماشین اگر لگن شکسته باشه و تعویض بشه دیه اش چقدر است

 40. سلام خسته نباشید من در تاریخ 96/06/28 در یک سانحه تصادف از ناحیه استخوان ران بالای زانو پای راست دچار شکستگی شدید شدم و همچنین اسنخوان یکی از بند انگشت شصت دست راست هم شکسته که در عمل جراحی استخوان ران پای راست را پلاتین گذاشته ام میخواستم میزان درصد دیه ای این دو مورد را بدانم چقدر است؟ با تشکر

  • دوست عزیز
   16​800​000 تومان دیه شکستگی
   ارش هم تعلق خواهد گرفت که زیاد روش حساب نکنین
   شکستگی انگشت هم چیزه درخوری نیست

 41. سلام پدر من تصادف کردن و مقصر بودن حالا دست راست ایشون نقض کامل هست چقدر دیه به ایشون تعلق میگیرد

 42. سلام وعرض خسته نباشید بنده درتاریخ۱۳۹۶/۰۶/۲۹درایام ماه محرم تصادف کردم که ازناحیه های ضربدیدگی شانه راست.سائیدگی (حارصه)ساق چپ.ضربدیدگی ستون فقرات کمری.جراحت حارصه کانال گوش چپ.ضربدیدگی مفصل بناگوش چپ
  لطفا”دیه من چقدره ممنون

  • دیه ماه حرام در مورد جراحت همون ماه معمولی هست
   فقط در قتل یک سوم دیه اضافه میشه
   در بقیه موارد چیزی اضافه نمیشه

  • با عرض سلام و خسته نباشید
   من توی تصادف استخون درشت نی خورد شده و پلاتین گذاشن و یکی از انگشتای پا و کف پا هم شکستگی داره و سینه هم بر اثر ضربه ورم کرده خواستم ببینم دیه من چقدر میشه؟؟؟؟

 43. خسته نباشید.بابت شکستگی دو پا و لگن که منجر به عمل و گذاشتن پلاتین در هر سه قسمت شده چقدر دیه منظور میشود؟

 44. سلام بنده سرباز هستم و در مهمانسرا و اشپز خانه مشغول به خدمت مقدس سربازی می باشم .بنده برروی دستگاه کباب زن دچار نقص عضو شدم.یعنی انگشته سومه بنده که وسط میباشد از بند و انگشته چهار نصفه بند.و کمی رشد کرده.خواستم راهنماییم کنین که ایا به من جانبازی یا حق و حقوق یا از کار افتادگی تعلق خواهد گرفت یا ن.لذا دسته چپه بنده یعنی دسته کارفرمامم هستش. ممنون میشم جوابشو برام پیامک بزنین چون ماهه دیگه کمیسیون پزشکی دارم و اخه به اینترنت دسترسی ندارم الانم مرخصی هستم.ممنون میشم 09017524589 یا 09156042961

 45. سلام من با همسرم تصادف کردیم همسرم فوت شد ومن1-شکستگی ثلث استخوان تحتانی استخوان درشت نی ساق پای چپ تحت درمان گچ گیری قرار گرفته است2-شکستگی قوزک خارجی پایه چپ تحت درمان گچ گیری قرار گرفته است 3-شکستگی دنده ششم نزدیک ب قلب 4-شکستگی چهار عدد دندان جلویی و نیش فک بالا و یک عدد دندان بغل دندان نیش فک پایین شده ام میخواهم بدانم مقدار دیه همسرم چقدر و مقدار دیه خودم چقدر است با تشکر

 46. سلام پسر 8 ساله من تو راه مدرسه موتور زده بهش و ترقوه دست راست او شکسته چقدر دیه دار؟

 47. سلام من چندوقت پیش تصادف کردم و طی این تصادف پیشانی من شکسته و 11 تا بخیه هم خورد و بینی هم پاره شده و 5 عدد بخیه خورد با این حساب دیه بنده چقدر خواهد شد؟

 48. شوهرم کتکم زده باعث شکستگی دندهای سمت چپم شده و نمیبردم دکتر دیه چقد مشه از ش شکایت کنم

 49. ابوالفضل اکبری

  سلام من اکبری هستم
  در جریان اسید پاشی 25 درصد سوختگی درجه 2 و 3 روی صورت سینه و دستها و گردنم ایجادشده و چشم چپم دیدش را از دست داده و لاله گکش چپم 40 درصد و یک حفره بینین به اندازه 90 درصد مسدود شده. حالت گوشه چپ لبم از بین رفته و کشیده شده و گردنم هم بخاطر سوختگی و جمع شدن پوست کج شده می خواستم ببینم مقدار دیه برای من چقدر محاسبه می شود

 50. سلام،من دردعوایی رفیق خودم رو هل دادم وافتاد لگنش شکست،میخواستم ببینم حدودا چقدر دیه میزنن برام.باتشکر

 51. با سلام.درتصادفی که در سال ۹۶ داشتم،لطفا مقداردیه که به من تعلق میگیرد چه قدر است. شکستگی فک پایین ،شکستگی استخوان کتف،پارگی ابرو،بخیه درصورت

 52. با سلام استخوان بینی من در یک نزاع از دو جا شکست و با عمل جراحی خوب شد و این که یه ذره کج سده و.انحراف داره و تا چند ماه درد میکرد.خواستم بپرسم دیه من شامل ده درصد میشه یا نصف دیه یا ارش؟منظور از بهبودی بدون عیب و.نقص دقیقا چیه؟

 53. خسته نباشید
  یه قضیه ای شد و چشم راست من 1.پلک بالای چشم راستم پاره شد
  2.پارگی عنبیه و قرنیه و صلبیه
  و الان چشم راستم دید نداره کلا ولی دکتر ها گفتن با لنز گزاری یکم دیدش خوب میشه
  میخاستم بدونم چقدر میشه دیه
  ممنون

 54. با سلام و خسته نباشید خدمت شما. تصادف عابر پیاده که باعث شکستگی ساق پا بدون جراحت و شکستگی بینی و شکستگی سر از دوناهیه از پیشانی ۷ سانت و پشت سر ۵سانت وکبودی ران به اندازه یک کف دست وکبودی بازو .لطفاً نحوه محاسبه دیه (خانوم)را بفرماید ممنون

 55. اسماعیل دلشاد

  با سلام و خسته نباشید باید بگم من چند ماه پیش مسافر یه ماشین بودم که با ماشین جلویی تصادف کرد و باعث شکستن گردن من شد و بعد از عمل جراحی حدود 6 ماه طول درمان به من دادن . الان از لحاظ گردن مشکل خمیدگی ندارم ولی درد دارم بیشتر مواقع . میخواستم ببینم قانون برای من چقد دیه در نظر میگیره ؟ متشکرم

 56. سلام ببخشید من در تصادفی،صورتم ۲۶بخیه در ناحیه بینی و پیشانی و شکستگی بینی ،شکستگی دو دندان جلو ،شکشتگی یک مهره کمر،شکستگی کتف راست،و شکستگی ۳دنده قفصه سینه ،تورم جف چشم و محدود شدن دید،و گرفتگی گردن، دییه من چقدر میشه؟

 57. مسعود حسین زاده ورجوی

  سلام.
  با لیوان کوبیدن تو صورتم خورده روی استخوان دماغم بغل چشمم.
  14تا بخیه خورده و دکتر گفت هیچ وقت جاش نمیره.
  چقدر میشه دیه اش؟

 58. سلام ببخشید نامزد من با ماشینی تصادف کرده و یکی از سرنشین ها مهره گردنش جابه جا شده و شکایت کردن میخواستم ببینم مقدار دیه ای به ایشون تعلق میگیره چه قدره؟

 59. سلام و عرض ادب من با ماشین که دنده عقب آمدم اتفاقی برام پیش اومد که با پسری تصادف کردم که باعث شکستگی نصف دندان جلو شد.
  دیه اش چقدر میشه
  ممنون میشم جواب بدین.

 60. پارسا رستم پور

  سلام
  ما چند وقت پیش تصادفی شدید داشتیم که در ماشین مقابل منجر به فوت 2 نفر شد ولی ماشین مقابل مقصر بود در حالی دست پدرم آسیب دیده بود ما با دیدن شرایط روحی و مالی آنها بخشش کردیم ولی آنها هم اکنون ادعا دیه میکنند.
  آیا دیه به آنها تعلق میگیره؟

 61. وارد کردن ضربه به ترقوه که سبب مو برداشتن و یا ترک خوردن ترقوه شود و بهبود یابد ولی فرد درمان شده نتواند کتف خود را به راحتی بچرخاند چند تومان محاسبه می شود؟
  اگر این جنایت در سال 79 انجام شده باشد با نرخ امروزی محاسبه می شود؟
  کمال تشکر

 62. سلام من بر اثر بی مسولیتی یک بهداری بیضه چپم را کامل از دست دادم و طی یک عمل بیضه چپم را برداشتن الان برای دیه اقدام کنم دیه بیضه چپ یک مرد چقدر است؟

 63. سلام
  ببخشید یه سوالی دارم مادر بنده طب سوزنی میرفتن و بیشتر از یک سال پیش سوزن طب سوزنی توی زانشون شکسته و دکتر متوجه نشده توی این یک سال خیلی به بافت زانو اسیب زده تا تازه فهمیدیم که سوزن توی زانشونو و باید عمل بشه بیشتر بافت زانو از بین رفته و میخواستم بدونم دیه ی اشتباه پزشکی ایشون چقدر هست ؟؟

 64. سلام.میشه جواب منو بدین. مرسی. من با یکی از دوستام دعوام شد تو مدرسه سرم خورد به شوفاژ گازی شکست منو برد بیمارستان 6ساعت بیمارستان بودم ده تا بخیه سرم خورد. میخواستم ببینم دیه سرم میشه چند؟؟؟؟؟؟

 65. ممنون میشم سری جواب منو یکی بده

 66. سلام
  دوماه پیش با کسی درگیر شدم و انگشت پنجم دست راست منو گاز گرفت و طبق نظریه پزشکی قانونی دچار آسیب شدید نسج نرم ‘ شکستگی بند سوم از انگشت پنجم دست راست ‘ سقوط ناخن شدم . و همچنین سرخی انگشت اشاره دست چپ ‌. خواهش میکنم بفرمایید دیه این ۴ مورد چقدر میشه

 67. سلام.بنده به عنوان یکی از کارکنان پایور در مرز خدمت میکردم که حین خدمت در یک انفجار پای راستم از زیر زانو آمپوته شد و پای چپم هم از زیر زانو ،دو قسمت درشت نی و یک قسمت نازک نی کاملا شکست.گوش راستم کم شنوا شد و پرده تیمپان پاره شده.پای چپم هم سوختگی شدید داره.دست راستم هم یک بند انگشت انگشتری امپوته شد.میخوایتم ببیتم چقدر بیمه به من تعلق میگیره?

 68. سلام
  مادر من چندماه پیش تصادف کردن دوتا از مهره های گردنش شکسته و جابه جا شده و 6ماه طول درمام براش نوشتن اما بعداز 6ماه دکترش گفته شکستگی مفصل داشته. خون ریزی چشم و تورم چشم و همچنین شکستگی جمجمه داشتن و در برروی بازو و زانو هم کبودی داشت .میشه بفرمایید دیه این جند عضو چقدر میشه؟

 69. سلام یه سوال داشتم
  من 31 فروردین تصادف کردم و دچار شکستگی شدم داداگاه به صورت زیر رای داد
  1. یک دهم دیه کامل بابت شکستگی ستون فقرات که به نحو مطلوب التیام یافته.
  2. سه هزارم دیه کامل بابت کبودی زانو چپ
  3. چهارصدم دیه مامل بابت ارش شکستگی استخوان دنبالچه.
  خواستم بدونم کل مبلغ دیه من چقدره چه جور محاسبه میشه. با سپاس

 70. تصادفی کرده ام که در این تصادف پنجاه پنجاه مقصر تشخیص داده شده ام ودوتا از دنده ای سمت چپ در ناحیه قلب با تشخیص پزشک شکسته است دیه چقدر است

 71. سلام خسته نباشید دیه شکستگی فک پایین و ارش بابت بافت نسوجی چقدر میشه

 72. سلام میخواستم دیه ی ی بنده خدایی که نظریه پزشک قانونی به شرح زیر میباشد رو تعیین کنین لطفا
  کبودی خلف ران چپ2-ساییدگی(حارصه)بالای زانوی چپ-3شکستگی ناحیه فوقانی استخوان نازک ساق پای چپ

 73. سلام چن هفته پیش دامادم تصادف کرد ی ماشین بهش زده فرار کرده ک براثراین تصادف استخون کتف سمت راست شکسته پهلوهاش هم یکم اسیب دیدن سرشم شکسته بخیه خورده ازسمت راست گوشش هم الان نمیشنوه میخاستم ببینم دیه اش چقده

 74. سلام ببخشید انگشتای پای راستم لای بالابر مغازه گیرکرد وقطع شد و یکی رو پیوند خورد و دومی خرد و ریشه ناخون رو در اوردن و سوی هم پیوند شد می شه بپرسم اگر شکایت کنم چقدر درنطر میگیره

 75. یکی هم هست لگن پاش شکسته و اون چقدرنظر می گیرن

 76. سلام -بینی ام در درگیری با شوهرم شکسته شده -دیه آن چقدر است

 77. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامي دوستان عزيز در جهت طراحي اين سامانه واقعا جاي تقدير دارد
  در يك سانحه تصادف پدرم استخوان درشت ني مچ پاي سمت راستش مورد شكستگي قرار گرفت و دو پلاتين گذاشتن و دوماه مرخصي اجباري و مقداري كبودي و ضخم روي پاي سمت چپش مانده بود پزشكي قانوني كلا ١١ درصد ديه براش در نظر گرفتن سانحه درسال ٩٤ برج ٢ يعني اوايل ماه رجب اگه لطف كنيد راهنمايي كنيد مبلغ ديه شون چگونه محاسبه و چقد ميشود باتشكر از شما

 78. سلام من در اثر تصادف استخوان نازك ني پام شكست ديه ش چقدر ميشه

 79. باسلام و خسته نباشید
  درباره مبلغ دیه شکستگی بازو دست چپ که پلاتین گذاشتن و شکستگی ترقوه راست و شکستگی چهار قسمت از حلقه لگنی و تورم لب وخراشدگی پا و صورت و سا يیدگی پا در تصادف رخ داده میخواستم ببینم هزینه این اعضا چقدر میشود. ممنون

 80. با سلام
  خرداد امسال برای جرمگیری به دندانپزشکی مراجعه کردم.
  پزشک به منظور نال اندوزی اقدام به اغفال اینجانز نمود و با گرفتن عکس opgبه بهانه ترمیم پوسیدگی بین دنداتط که در عکس هم چیز زیادی دیده نمیشود.دندان سالم آسیای کوچک که شاید ۵ درصد هم پوسیدگی نداشته از بین برد و با بعد از چند بار مراجعه و سه بار پر کردن و خالی کردن دندان نه توان ترمیم دارد و نه مبلغی را عودت داده…دندان درد و ناتوانی از خوردن هیچ چیز حتی آب…هشت ماهه زیر بار نمیره…هزینه بیمه دندانپزشکی امسال ما رو استفاده کرده…پولی پس نمیده…دندون رو به عصب رسونده…زیر بار دیه هم نمیره….سوال نخست دیه چه مبلغی باید پرداخت کند؟
  هزینه هشت ماه عذابی که داده
  رفت و امد
  تلف کردن پول و وقت چگونه محاسبه میشه
  و برای شکایت باید کجا مراجعه کنم

 81. سلام در تصادف دنده 8 شكسته شده انگست سبابه شكسته سر خراشيدگي عميق گوش راس شكسته لطفا بگيد ديه چه قدر ميشه

 82. باسلام .چند وقت پیش تصادف کردم که باعث شکستگی سمت راست بینیم شده میخواستم بدونم که دیه ی ان چگونه حساب میشه؟حدودا چند تومن در میاد ؟

 83. سلام من در اثر حادثه ای مهره دوازدهم کمرم شکسته و اقداماتی رو انجام دادم و پزشکی قانونی معاینه مجدد چهارماه بعد زده…بنظر شما چقدر دیه تعلق میگیره به بنده؟؟؟؟

 84. سلام سرکار دچار حادثه شدم که دنده های 6.7.8.9 قفسیه سمت چپ سینه ام دچار شکستگی کامل شدن و همچنین ریه ام دچار خونریزی شد که سه عدد تست تیوپ به آن وصل کردن و خوب نشد که عمل جراحی شد ریه ام و از اون بریدن خواستم بدونم دیه ام چقدر می باشد

 85. سلام من خانومم تصادف کرده بود و تو نامه بزشکی قانونی نوشته بود کبودی دو نقطه از ارنج و خونرریزی در ادرار که نوشته بود یک صدم دیه مرد مسلمان این دو مورد چقد میشه دیه اش ممنون

 86. سلام
  من رضا هستم تو یه شرکت کار میکنم کشتارگاه مرغ.
  سر دستگاه بودم دستمو دستگاه زدم به طوری انگشت شست سمت چپم به صورت مورب افتاد گوشت و ناخن افتاد ولی به استخون نخورد نزدیک به استخون بود ولی نخورد دیه اش چه قدره؟

 87. سلام من تصادف کردم با ماشین تو کاغذ نوشته آثار جراحت درحال التیام (حارصه)درقوزک خارجی مچ پای راست 2کبودی درحال جذب وجراحت درحال التیام (حارصه)درحال جذب درجلوی زانوی راست 3کبودی درحال جذب دربالای زانوی راست4کبودی درحال جذب درقسمت خارجی زانوی چپ5کبودی درحال جذب درپهلوی چپ6آثار سائیدگی درحال التیام (حارصه)درشانه راست که ارزش آن معادل نیم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد7کبودی درحال جذب درخلف آرنج راست 8آثار جراحت درحال التیام(حارصه)درآرنج چپ9جراحت بخیه شده (دامیه)درقسمت فوقانی گیجگاهی چپ سر
  انارو نوشتن چقد دیه تعلق میگیره

 88. سلام وقت بخیر دیه شکستگی دنه 3 و یازده چقدر میشه

 89. سلام چیکار کنم حالا

 90. دو درصد دامیه پیشانی و یک درصد عارضه گونه و دو درصد شکستگی استخوان پنجم کف دست

 91. سلام
  من حدود 4 ماه پیش حین رد شدن از کوچه یک پراید با سرعت زد بهم و قسمت بالای درشت نی زیر زانوی پای راستم خرد شد و نازک نی هم شکست که عمل جراحی انجام شد و حدود 20 سانت پلاتین تو پام گذاشتن این اتفاق تو ماه حرام افتاد. هنوز بعد از گذشت 4 ماه جوش نحورده
  چه مقدار دیه به من تعلق میگیره ؟

 92. سلام من تصادف کردم ودچار ترومای ارنج دست راست شدم ودستم گچ گرفته شده ایادیه ب من تعلق میگیره یانه لطفاجواب بدین

 93. سلام من 21/12/96 سر کار از آسانسور افتادم پزشکی قانونی گفته:1-شکستگی استخوان کتف راست 2-جراحت دامیه قدام پائین ساعد دست چپ،دیه چقدر میشود؟

 94. محمدرضا طارمی

  حمله ب راننده ماشین باری نیسان شخصی از سمته شیشه راننده هجوم اورده ودسته اصلیه راننده وانگشته چهادم راه از بنده دوم نقص عضو نموده. دیه آن طبق مقررات ایران چقدر محاسبه میشود

 95. سلام وقت بخیر
  چنروز پیش تصادف کردم با موتور (راکب بودم).استخون دماغم شکست و 4تا بخیه خورد.پیشونیم حدودا 10تا بخیه خورد.بالای لبم(زیر بینی)پاره شد و 5 بخیه هم لبم خورد
  خواستم بدونم حدودا چقد دیه بهم تعلق میگیره

 96. سلام من قبل عید برای رنگ کردن مو هایم به ارایشگاه مراجعه کردم ایشون چون سرشون شلوغ بو و سهل انگاری کردند موهایم که تا پایین کمرم بود سوخت به حدی که مجبور به کوتاهی مدل پسرانه شدم قبل ان به پزشک قانونی مراجعه کردم سوختگی موهایم با رنگ مو تایید شد و برای تایین حکم و میزان ارش به دادسرا فرستاده شدم در نامه پزشک قانونی نوشته بو موی سوخته شده غیر قابل بهبودی بوده ولی با رشد موی سالم جایگزین میشود این خانم ارایشگر از انجا که مجوز اموزشگاه داشتند و نباید کار خدماتی انجام میدادند به سازمان فنی حرفه ای فرستاده شدند من مجبور بودم برای مراسم از موی مصنوعی اکستنشن استفاده کنم سازمان فنی حرفه ای خواست که مشکل ما رو بین خودش حل کنه اون خانم قبول کردند هزینه اکستنشن موهایم بپردازند از اونجا که هنوز دیه موهاییم مشخص نشده نمیدونم بیشتر میشه یا نه هزینه اکستنشن موهای من 3.5 میلیون تومان بوده این خانم قبول کردند ولی من کلی وقت صرف کردم موهای خودم از بین رفته و این اکستنشن ها 3 ماه یک بار به ترمیم نیاز دارن نمیدونم قبول کنم یا نه اینطوری فقط پول که خرج کردم بهم برمیگرده و اینکه اگه بعد اینکه دیه مشخص شد این خانم بکه ندارم بدم تکلیف چیه

 97. شکستن مهره ی دوم ستون فقرات دیه اش چقدره؟

 98. باسلام ،برادرزنم درهنگام بارزنی دریکی ازشرکتهای دارویی که کارمند قراردادی است ازسکوی به ارتفاع 1/5متر به پایین افتاده وآرنج دست چپ شکسته که مسئول آن شرکت بابردن به بیمارستان وبستری کردن وی وپس از عمل جراحی وپلاتین گذاری بعداز مدتی از بیمارستان مرخصی شده وبرادرزنم هیچ شکایتی ازتاریخ وقوع حادثه(فروردین 96)نکرده است تااینکه بعداز گذشت 12ماه متوجه شده که قراردادکاری وی درسال 97بمدت یکماه تنظیم شده درحالی که نامبرده باتحمل ناراحتی دستش وتحمل پلاتین که قراراست مجددا دربیمارستان بستری وپلاتین دستش راباعمل جراحی دربیارندخواهشمنداست جهت احقاق حق مبلغی که دیه مربوط میشود را حدودا مشخص تامراحل قانونی را طی نماییم .

 99. م.ط در می 16, 2018 7:13 ب.ظ

  باعرض سلام و وقت بخیر
  اگر امکان دارد میزان دیه را محاسبه کنید و به ایمیلم بفرستید.
  اگر امکان دارد میزان دیه را بنا به مواردی که برایتان می فرستم،محاسبه کنید.
  1.جراحت بخیه شده(داعیه) انگشت شست دست چپ دارای دیه مقدر است.
  2. جراحت (حارصه) کف دست چپ دارای دیه مقدر است.
  3. کبودی ساعد دست چپ و ران چپ دارای دیه مقدر است.
  4. تورم سر که ارش آن دو دهم درصد دیه کامل انسان تعیین می گردد.
  5. شکستگی شاخ فوقانی چپ و شاخ تحتانی راست لگن در حد مطلوب التیام یافته که ارش آنها مخصوصأ به میزان هشت درصد دیه کامل انسان تعیین می گردد.

  باتشکرفراوان

 100. شاپورفلاحی

  باسلام دریک درمانگاه پزشک که داندانم راشکست وهرکاری کرد نتونست دراورد مرا راها کردوگفت بروجایی دیگه حالا بنده شاکی وبه علوم پزشکی وسپس به نظام پزشکی شکایت کردم ایا شامل پرداخت دیه میشود ممنونم

 101. سلام
  پسرم حدود 10 روز پیش در پاسداران با تیبا بایک بی ام و که سرعت بالایی داشته تصادف میکنه و ترقوه سمت چپش میشکند و ماشینش کاملا له شده ولی چون در فرعی بوده مقصر شناخته میشه در کروکی اول هیچ اثری از خط ترمزی گه 20مترقبل و 20متر بعداز تصادف بود و سرعت غیر مجاز نبود با راهنمایی از طرف شما اعتراض زدیم وتقاضای سه کارشناس کردیم و مبلغ 400000تومان پرداخت کردیم روز دوشنبه هم نفری 300000تومان بابت ایاب ذهاب پرداختیم که از سه نفر فقط یک نفر با ما همراه شد بعداز بررسی صحنه تصادف وجالب اینکه بااینکه بیشتر خط ترمز پاک شده بود هنوز 21 متر خط لاستیک برجا مانده بود ولی باز هم در کروکی دوم اثری از سرعت غیر مجاز و خط ترمز نبود در صورتی که اطرافیانی که در صحنه حضور داشتند اذعان به سرعت بالا داشتند واینکه اگر سرعت مجاز بود حادثه اینقدر سنگین نمیشد که تیبا 270درجه چرخش داشته باشد حال آنکه همانطور که تلفنی عرض کردم ما توان مالی خسارت به این سنگینی را نداریم لطفا راهنمایی کنید چکار کنم

 102. سلام من توی تصادف سرم ۷ تا بقیه خورد و لگنم از سه جا شکست ک سه تا پلاتین دارم و عصب پای چپم آسیب دیده ک نزدیک ب هشت ماه طول درمان دادن…دیه چقدر میشه حدودا؟

 103. سلام من حدود ۴ماه پیش از ساختمان افتادم و قوزک پای راستم شکسته و دو تیکه کامل از مفصل رو بوسیله پلاتین بهم پیوند زدن لطفا بگید چقدر دیه بهش تعلق میگیره ممنون

  • سلام وقتتون بخير بنده تصادف كرده ام٤ماه است كه تصادف كردم و ١استخوان تر قوه شكسته و در ان پلاتين گذاشتنه اند ٢لگنم شكسته كه الان پيوند خورده٣پنج عدد از دمدان هاي بالا جلو از جا كنده شده به علا ١دندان از عقب از جا كنده شده ٤استخوان بينيم ك يك بار جراحي شده شكسته و انحراف دارد ٥فك تحتاني از قسمت راست شكسته شده وپلاتين در ان گذاشته اند ميخواستم اگه ممكنه ديه را برايم حساب كنيد ممنونم

 104. با سلام.میخواستم بدونم دیه کبودی قدام ران راست و ران چپ یک خانم چقدر محاسبه میشود.با تشکر

 105. حمیده عبدالهی

  سلام خسته نباشید همسر من سال ۹۵اسفند ماهش تو شرکت دستش رفت زیر دستگاه و لهش کرد ‌تاندومش پاره شدو بعد عمل درست شد خداروشکر ولی متاسفانه شرکت جیزی بهش ندادن و همسرم از اون شرکت اومد بیرون ولی دنبال شکایت و اینا نرفت ک خدا جوابشونو میده لازم‌ب ذکر است ک بیمه ام نمیکردن هیچ کدوم از کاگراشونو میش من الان بعد دوسال دنبال کاراش بیوفتم چیزی دستمونو میگیره میتونم دیه بگیرم خواهشا زود جواب منو بدید مچکرم

 106. سلام . داخل برگه پزشکی قانونی من نوشته جراحت متلاحمه پشت دست چپ به همراه پارگی رباط صاف کننده انگشت دوم دست چپ که ترمیم شده در عمل…میخواستم بدونم دیه بنده چقدر میشه

 107. حمیدرضا حکیمی

  باسلام.در یک تصادف رانندگی لب بالایی من شکافته شده و کنار لب پارگی دارد که چندین بخیه برده و نیز بالای چشم چپم زخم برداشته که تا بالای چشم بخیه خورده پشت گردن و زیر گلو نیز به دلیل پارگی بخیه کامل شده تقریبا ده ناحیه سر و صورت دچار جراحت شده همراه با بخیه و قوزک پای راست شکستگی دارد که گچ گرفته شده..لطفا در مورد میزان دیه که به بنده تعلق میگیرد راهنمایی فرمایید.متشکرم

 108. سلام دعوا.1خراشیدگی کنارداخلی چشم سمت راست 2خراشیدگی داخل لب تحتانی 3 کبودی وتورم شدید پشت دست راست 4 خرد شدگی استخوان بند انگشت چهارم دست راست میخواستم بدونم دیه اش چقدر میشه

 109. سلام وقتتون بخير بنده تصادف كرده ام٤ماه است كه تصادف كردم و ١استخوان تر قوه شكسته و در ان پلاتين گذاشتنه اند ٢لگنم شكسته كه الان پيوند خورده٣پنج عدد از دمدان هاي بالا جلو از جا كنده شده به علا ١دندان از عقب از جا كنده شده ٤استخوان بينيم ك يك بار جراحي شده شكسته و انحراف دارد ٥فك تحتاني از قسمت راست شكسته شده وپلاتين در ان گذاشته اند ميخواستم اگه ممكنه ديه را برايم حساب كنيد ممنونم

 110. با سلام
  چندی پیش موتور سواری با پسرم برخورد و منجر به شکستن یک دندان اصلی و 3 دندان شیری شد و به انضمام شکستگی فک سمت راست و شکستگی آرنج سمت راست که به گفته دکتر جراح شکستگی دست پسرم از قسمت صفحه رشد دست می باشد و بالای 4 مورد کوفتگی و خراشیدگی پوست دارد حال با این اوضاع می خواستم ببینم میزان دیه ای که به بچه ام تعلق میگیرد چه میزان است ممنون

 111. سلام من ساکن شهرستانم. ۲ سال پیش پزشکی کمرم رو عمل جراحی کردن و برای ستون فقراتم پیچ و مهده گذاستن ولی بهتر که نشدم بدتر هم شدم در طول این ۲ سال بارها مراجعه کردم و ایشان فقط میگفتند استراحت کن. تا اینکه به تهران و به ۴ پزشک مراجعه کردم و همشون نظرشون این پود که یکی از پیچها وارد ماهیچه شده و نزدیک به عصب و یکی دیگر کاملا شل شده و درد به اون خاطر است و باید حتما پیچها باز بشند و هزینه عمل بالایی تقاضا کردند. ایا میتونم دیه طلب کنم؟ و چه مقدار؟

 112. سلام
  من سال ٨٣ جراحي زيبايي بيني انجام دادم، الان بعد از حدود ١٥ سال دچار مشكلات تنفسي شدم به گونه اي كه با انجام تست خواب و تيتراسيون ثابت شده ٨٠بار در ٧ ساعت خواب، دچار قطعي نفس ميشوم كه خطر سكته در خواب را بسيلر بالا برده و پزشكان علت اين آپنه را عمل بيني عنوان كرده اند!! با اين تفاسير آيا مي توانم از پزشكم شكايت كنم؟؟؟ و چقدر ديه به من تعلق ميگيرد؟؟
  ممنون ميشوم پاسخ بديد

 113. سلام بنده مدیریت قالیشویی رو به عهده دارم.چندی پیش یکی از مشتریان اومده مغازه، خودم هم اینجا نبودم، اومده از بالابری که برای قالی ها گذاشتیم سقوط کرده انبار زیرزمین که هیچ کس حق ورود به اونجارو نداره.رفته شکایت کرده مچ پای راستش ترک برداشته خواستم ببينم آیا مقصر حادثه من هستم یا ايشون.اگه من مقصر باشم چقدر باید دیه پرداخت کنم.

 114. با سلام خدمت شما:بنده جوانی33ساله هستم که دچار سرطان معده شدم ودلیل ان بهداشتی نبودن محل کار وخوردوخوراک محل کار و الودگی شیمیای مواد محل کارم بود. محل کار من شرکت سیمان بود. خواستم بدونم دیه کامل برداشتن معده و سرطانی شدن ان چقدراست ممنون مرسی.

 115. با سلام .پسرم تو باشگاه ورزش ووشو باتاکیدمربی با اون ورزشکاری که یک ماهه مقدماتی گذرانده بود که پسر من فقط دو جلسه بودمبارزه گداشته که پسرم ازکتف هم دررفته هم شکسته که مربی بهمون زنگ زده گفته کوفتگی عضله هست ماهم دکتردیربردیم که الان هردکتری میبرم میگن ازوقت عمل گذشته شکایت کردم آیادیه بهش تعلق میگیره

 116. من سه هفته هست تصادف کردم گردنم فقط ضربه دیده و کنارد دستیم ضربه مغزی الان حالش بهتر شده ایا به ما هم دیه ای میرسه

 117. سلام لطفا به سوال من جواب بدهید. 2 الی 3 روز پیش درحال کار کردن بودیم سرکارگر به یک باره وسط کار استوک میخ روی باسنم گزاشت و یک میخ داخل باسنم وارد کرد پیش دکتر برای عمل هم رفتیم ولی گفت مشکلی نیست و اگر من هم عمل کنم عواقب بدتری شاید داشته باشه چون نزدیک رگ سیاتیک هستش. می خواستم ببینم آیا دیه هم شامل حال من می شود یا نه؟

 118. مصطفی چهاردولی

  با سلام و خسنه نباشید
  دیه ی پارگی رگ های عصبی پایین زانوی چپ طوری که کف پا روبه بالا درست حرکت نداره جقدر هست ؟ ورم مچ پا هم بود با خراشیدگی ران پای راست .
  مرسی

 119. با سلام
  نظریه پزشک قانونی در مورد صدمات در تصادف من اینه ک :
  ۱ حارصه روی دست ۲حارصه پیشانی ۳حارصه پشت کمر ۴ جراحت عمیق و پارکی لاله گوش دامیه ۵ جراحت عمیق در ناحیه سر دامیه و یک درصد ارش ثابت کل دیه
  دیه این موارد جمعا چقدر میشود؟!

 120. سلام خسته نباشید ، خواهر من تصادف کرده و دو شکستگی در سرش به وجود آمده یکی پشت گوشش یکی روی پیشانی ، شکستگی استخوانچه گوش ، قسمت سمت چپ صورت فلج بلز شده
  اگر ممکن هست بگید دیه ش چقدر میشه؟

 121. با سلام.بنده هنگام تولد توسط پزشک مامااز ناحیه شانه دست راست دچار کشیدگی عصب شده واین ماجرا مربوط به 22سال پیش بوده ک پدر و مادرم از روی ناآگاهی با وجودی که پزشک ماما از رویارویی با والدینم امتناع کرده و سایر پزشکان این مسئله را عنوان کردند که دستم را حین زایمان کشیده ودچار اسیب شده و باید بعدا مداوا شود،والدینم از او شکایتی نکردند و ماجرا را پی نگرفتند ب دلایلی ک مثلا مداوا میشود.بنده 4سالگی عمل کرده و بهبودی کامل نیافتم چون مشکل عصب هست و درمان کامل ندارد ،سوالم این است که بعد از گذشت 22سال میتوانم از پزشک ماما شکایت کنم و دیه تعلق میگیرد؟.چون دختر هم هستم وعلاوه براین ممکن است اینده شغلی نداشته باشم با این شرایط. با سپاس فروان از شما

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*