دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجويان ذکورو مشمولان وظيفه عمومي

براساس دستورالعمل خروج از کشور  مشمولان وظيفه عمومي به شماره 429565/43 مورخ 27/10/89 و همچنين براساس ابلاغيه شماره 774/22/23 مورخ 14/10/1389 سازمان وظيفه عمومي  در خصوص خروج موقت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي از کشور به شرح ذيل اعلام مي نمايد :

 

ضوابط کلي :

شرايط مشمولان براي خروج موقت از کشور

 • فاقد غيبت باشند .
 • وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشند .
 • در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشند.
 • مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند ( اين شرط براي دانشجويان نمي باشد) .
 • براي مراجعه به موقع به کشور وثيقه مورد نياز را بسپارند .
 • گواهي اشتغال به تحصيل يا درخواست مجوز خروج موقت از کشور را ارايه نمايند .

 

مدت زمان خروج از کشور :

 • سفر هاي مطالعاتي : حداکثر 6 ماه برا ي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و يکسال براي دانشجويان دوره دکتري تخصصي ph.D
 • سفرهاي نيمه علمي ، علمي و زيارتي : حداکثر 30 روز ( براي حج واجب مدت خروج 60 روز خواهد بود)
 • سفرهاي غير علمي شامل سفر به تمامي کشورها( از جمله سوريه) حداکثر به مدت 20 روز
 • سفرهاي ورزشي : مدت خروج برابر با مقرراتي است که سازمان تربيت بدني ( امور مشترک فدراسيونها) اعلام مي نمايد.

 

دفعات خروج از کشور براي هر نيمسال تحصيلي 2 بار بدون توجه به نوع سفر خواهد بود .

 

نحوه در خواست مجوز خروج از کشور دانشجويان وتاييد آنها :

ارايه در خواست توسط دانشجو به واحد يا مرکز دانشگاهي يا آموزشکده سما ي محل تحصيل به همراهمستندات خروج

 

مستندات خروج به شرح ذيل مي باشد:

 • سفرهاي زيارتي به عراق وعربستان : شامل نامه کاروان يا سازمان حج وزيارت يا ستاد عمره دانشجويي
 • سفرهاي علمي : شامل دعوت نامه دبيرخانه يا مجمع برگزار کننده سمينار ، همايش يا کنفرانس در کشور خارجي
 • سفرهاي نيمه علمي : مدارک ثبت نام امتحانات يا دعوت نامه شرکت در نمايشگاه ها وکارخانجات متناسب با رشته تحصيلي دانشجو يا مکاتبات رسمي سازمانهاي دولتي براي شرکت در مجامع هنري و …
 • سفرهاي مطالعاتي (خاص دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ودکتري ) : مشروط به ارايه پذيرش از دانشگاه ها ، مجامع علمي وصنعتي دال بر پذيرش وي بر همکاري با اوست که به تاييد گروه آموزشي مربوط يا استاد راهنما خواهد رسيد
 • سفر هاي ورزشي: خاص شرکت دانشجويان در مسابقات ورزشي مورد تاييد سازمان تربيت بدني است وتاييديه و گواهي امور مشترک فدراسيون هاي ورزشي سازمان تربيت بدني

سفرهاي غير علمي : نياز به مستندات خاصي ندارد و درخواست دانشجو براي صدور گواهي اشتغال به تحصيل وي کفايت مي نمايد.

 

– تصوير مستندات خروج سفرهاي علمي – نيمه علمي – غيرعلمي و ورزشي برا ي تاييد فرم در سازمان مرکزي بايستي ضميمه فرمها باشد.

 

تاييد فرم ها ي تنظيمي توسط واحد يا مرکز دانشگاهي به شرح زير انجام خواهد گرفت .

 • تاييد فرم هايسفرهاي زيارتي عراق وعربستان با دبيرخانه منطقه دانشگاهي ذيربط است .
 • تاييدفرم هاي سفرها ي علمي ، مطالعاتي ، نيمه علمي و ورزشي  توسط حوزه معاونت دانشگاه (سازمان مرکزي ) صورت خواهد گرفت
 • تاييد فرم سفرهاي غير علمي توسط واحد دانشگاهي صورت خواهد گرفت ونياز به تاييد يه دبيرخانه منطقه يا سازمان مرکزي نخواهد داشت و صدور مجوز خروج به عهده وظيفه عمومي است .

 

–  به منظور رفاه حال دانشجويان در موارديکه به دليل بعد مسافت واحد با مرکز دانشگاهي با دبيرخانه منطقه وهمچنين نزديکي محل سکونت دايم دانشجو با تهران تمايل به تاييد فرم در سازمان مرکزي بيشتر باشد فرمهاي مربوط به سفرهاي زيارتي ( عراق و عربستان)در حوزه معاونت دانشجويي در سازمان مرکزي قابل تائيد است.

– تمامي فرمها بايستي با سربرگ واحد / مرکز يا آموزشکده تنظيم و ثبت در دبيرخانه واحد / مرکز …………….. گردد.

 

نحوه مراجعه به وظيفه عمومي و صدور مجوز خروج از کشور توسط وظيفه عمومي وساير نکات تکميلي:

 • دانشجوياني که به قصد سفرهاي زيارتي ، علمي ، نيمه علمي وغير علمي عازم خارج از کشور هستند مي توانند پس از تاييد فرم هاي اشاره شده براي اخذ مجوز خروج از کشور آن را به معاونت وظيفه عمومي استان محل تحصيل يا سکونت ارايه نمايند
 • دانشجويان عازم سفرهاي ورزشي ومطالعاتي پس از تاييد فرم مربوط در سازمان مرکزي دانشگاه صرفا بايستي از طريق سازمان وظيفه عمومي – مرکز عمليات مشمولان و يا معاونت مشمولان وامور معافيت ها در تهران مراحل اخذ مجوز خروج از کشور را طي نمايند .

 

دانشجويان مشمول بايستي به محض مراجعت به کشور  شخصا با در داشتن گذر نامه خود را به حوزه وظيفه عمومي صادر کننده مجوز خروج از کشور ( که وثيقه خروج را دريافت نموده است) معرفي تا ضمن اعلام حضور وثيقه پرداختي به آنها مسترد گردد.

چنانچه ظرف مدت 10روز پس از اتمام مهلت خروج خود را به وظيفه عمومي معرفي ننمايند وظيفه عمومي اختيار دارد وثيقه آنان را ضبط نمايد. مشموليني که به موقع وارد کشور شده ليکن براي اعلام مراجعت خود را با تاخير به وظيفه عمومي معرفي نمايند تا 6 ماه مجازبه خروج از کشور مجدد نخواهند بود.( کنترل اين مورد به عهده وظيفه عمومي خواهد بود نه دانشگاه مگر آنکه وظيفه عمومي ممنوعيت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نمايد)

 

دانشجوياني که به هر دليل موفق به انجام سفر نشده اند وسفر آنان به تعويق افتاده است مي توانند جهت تمديد مهلت خروج و بازگشت به وظيفه عمومي مراجعه نمايند مشروط بر اينکه نوع سفر آنها تغيير يافته باشد که در اينصورت بايستي با ارائه گذرنامه يا فرم تنظيمي قبلي درخواست خروج خود را مجددا به دانشگاه ارايه نمايند ومراحل قبلي طي گردد.

فارغ التحصيلان مشمولي که بيش از سه ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري نشده است مي توانند براي درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافيت به معاونت وظيفه عمومي محل سکونت خود مراجعه نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *