نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته)

خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی  :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان    …….   تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد

با احترام

محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :

1-  اصل و کپی مصدق شناسنامه

2-  اصل و کپی مصدق عقدنامه

این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرارتامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است.

بعلا‌وه،زوج می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده ودرشرف توقیف بوده و ی اتوقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌ می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگربنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرارتامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف۲روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرارمقتضی صادرنماید.

با این وجود ، صدورقرارتامین خواسته وتوقیف اموال به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع ازآن و یا محکومیت مشارالیه محسوب نمی‌گردد و جهت حصول،ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی زوجه ضروری است. لذا،در صورت درخواست صدور قرارتامین خواسته ازاموال خوانده زوجه باید دراین مرحله نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه،اقدام نماید واین خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند .

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

……………………………..

نکته :  جهت مشاهده کلیه فرمهای قضایی کلیک نمایید.


مشاوره رایگان قضایی

کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان اقدام نمایند.

۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰ پاسخگوی تلفنی و  تلگرامی به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *