شکایت از قاضی پرونده به علت عدم اجازه برای رویت پرونده، چگونه است؟

سوال:
با سلام
در پرونده تمکین محکوم شده ام اما فکر میکنم قاضی بدون اینکه خوانده مستندات قانونی ارائه نموده باشد به نفع خوانده رای داده و وکیل خوانده در یکی از جلسات حل اختلاف عنوان کرد که قاضی پرونده از دست بنده عاصی است
از آنجاییکه بنده وکیل اختیار نکردم قاضی اجازه رویت پرونده را به بنده نمیدهد که ببینم بر اساس چه مستنداتی رای صادر کرده. آیا میتوانم از قاضی شکایت کنم؟
چگونه و با چه عنوانی؟

پاسخ:
با عرض ادب و احترام
شکایت از قاضی فقط و فقط در دادسرای انتظامی قضات بصورت شکلی است و نه ماهوی
و این نکته مهمی است که عزیزان و همکاران به آن توجه نمی کنند

تشریفات شکایت در دادسرای انتظامی قضات:
فرم مخصوص ندارد و شکوائیه دراوراق معمولی نوشته می شود،فقط باید در تنظیم شکوائیه نکاتی رعایت شود. مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات:
۱- اصل شکایت و فتوکپی آن
۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت
۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکی
۶- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی
۷- ابطال تمبر قانونی به شکوائیه
دیگراینکه شاکی حتما می بایست شکایتش مستند به مواد قانونی قانون و آئین نامه نظارت بر عملکردقضات باشد و علت طرح شکایتش راصریحابیان نمایدوالا اصلا در بدو امرپرونده پذیرش نشده و به شعب دادیاری ارجاع نمی شود.

آدرس جهت ارایه شکایت:
تهران – پانزده خرداد – کاخ دادگستری – طبقه دوم
دادسرای انتظامی قضاتفرم شکایت انتظامی از قاضی

شاکی:

مشتکی‌عنه:

شماره پرونده:

موارد تخلف:

دلایل و مدارک:

سابقه شکایت انتظامی:

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

احتراما” در پرونده کلاسه ….شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه …تهران موضوع شکایت اینجانب …علیه آقای … تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای …. – بازپرس محترم شعبه – رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تامین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.

امضاء شاکی

رویه عملی:

بطور معمول، شکایت به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه طی شرحی به مسئول مافوق اداری قاضی مشتی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده امر می نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت به حضور می نماید و در صورت عدم پذیرش دفاع وی، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. متعاقب صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه ۹۰ تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیری قضات محسوب می‌شود:
اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای
صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
رفتار خلاف شان قضائی (تبصره ـ رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

سوال مطرح می شود چه مواردی مشمول شکایت از دادرس پرونده می شود؟
مطابق نص قانون موارد ذیل می باشد:
ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیاتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شان قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

حداقل زمان رسیدگی تا صدور اولیه کیفرخواست سه ماه می باشد
با نهایت امتنان و تشکر

مشاوره رایگان قضایی
کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) با شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره قضایی رایگان اقدام نمایند.
۱۲۹ پاسخگوی تلفنی و خط ارتباطی ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰ پاسخگوی واتس آپ
کلیه امور مشاوره و پاسخگویی بصورت رایگان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.